Stowarzyszenie

Ukraina Archaiczna

Ukraina Archaiczna i Współczesna - Pieśni i Ludzie
Wymiana doświadczeń w dziedzinie promocji kultury tradycyjnej
Muzyka tradycyjna jest dziś w swym naturalnym, wiejskim środowisku zdegradowana, odrzucona; stopniowo wymiera wraz z ostatnim pokoleniem jej wykonawców - jesteśmy ostatnimi, którzy jeszcze mogą ją spotkać w żywej postaci, mieć wpływ na jej rewaloryzację i zachowanie. Tymczasem, oprócz jej ogromnych walorów artystycznych i poznawczych, jako własne dziedzictwo kulturowe może stanowić dla społeczności lokalnych ważne odniesienie w procesie odbudowywania swej tożsamości, poczucia godności. Wraz z partnerami ukraińskimi, poprzez nobilitację jej wykonawców, chcemy ją chronić przed całkowitym zapomnieniem oraz podnieść jej prestiż, zarówno na wsi jak i w szeroko rozumianym życiu kulturalnym.
 
Projekt obejmie środowisko osób zajmujących się dokumentowaniem i wykonywaniem tradycyjnej muzyki wiejskiej w Polsce i na Ukrainie, środowisko wiejskie na Ukrainie oraz szerokie kręgi odbiorców kultury na Ukrainie i w Polsce.
 
Celem projektu jest nawiązanie współpracy polsko-ukraińskiej i przekazanie doświadczeń polskich w dziedzinie animowania życia kulturalnego w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe. Projekt będzie próbą wspólnych działań na rzecz rewaloryzacji i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego rejonów przygranicznych związanego przede wszystkim z tradycyjną muzyką wiejską, zarówno w jej własnym, lokalnym środowisku, jak i wśród szerokich kręgów odbiorców kultury w Polsce i na Ukrainie.
 
W ramach projektu w roku 2008 przeprowadzona została  wspólna ekspedycja, dokumentacja najciekawszych wiejskich wykonawców muzyki tradycyjnej i wraz z nimi dwa koncerty na wsiach, dla społeczności lokalnej. Z nagranych materiałów powstała prezentacja multimedialna na DVD, film dokumentalny i wystawa fotograficzna ukazująca atrakcyjność autentycznej, tradycyjnej kultury Polesia.
Materiały zostały przedstawione na  seminariach międzykulturowych: w Równym, Lublinie,  Warszawie, Włodawie, Olsztynie, Teremiskach oraz na stronie internetowej.

W czerwcu roku 2009 rozpoczęliśmy realizację drugiej edycji projektu - tym razem pod hasłem "Spotkania na Polesiu".
 

Organizator:
Stowarzyszenie Panorama Kultur

Partner:
Stowarzyszenie Świeca

 

 

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie - RITA", realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.