Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Panorama Kultur

Stowarzyszenie Panorama Kultur powstało by wspierać działalność magazynu internetowego Panorama Kultur - Europa Mniej Znana oraz inicjatyw związanych z celami jakie przyświecają twórcom serwisu.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie wiedzy o kulturach europejskich, zwłaszcza Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, z uwzględnieniem kultur żyjących na tym terenie mniejszości narodowych oraz kultur terenów pogranicza
2) działanie na rzecz dialogu międzykulturowego i rozwoju współpracy pomiędzy osobami i organizacjami z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów
3) działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych kulturą Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów
4) promocja działalności kulturalnej i artystycznej związanej z Europą Środkową, Wschodnią i Bałkanami.

Oficjalna siedziba Stowarzyszenia to:

ul.Rynek 59
22-120 Wojsławice

Jednak ze względu na rozrzucenie terytorialne członków Stowarzyszenia i naszą dużą mobilność polecamy kontakt mejlowy:
biuro@pk.org.pl

lub telefoniczny : Emil Majuk  (prezes) +48 600 951 361

Członków zarządu Stowarzyszenie najczęściej można spotkac w okolicach Lublina lub w Warszawie.

Pobierz wizytówkę Stowarzyszenia w formacie .vcf

Zarząd Stowarzyszenia:

Emil Majuk (prezes)
Jagna Knittel (wiceprezes)
Aleksandra Zińczuk (sekretarz)
Dominika Majuk (skarbnik)
Paulina Kowalczyk
Maria Bikont

Raport z działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur w 2011 r.

Raport z działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur w 2010 r.

Raport z działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur w 2009 r.

Raport z działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur w 2008 r.

Raport z działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur w 2007 r.

Raport z działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur w 2005 i 2006 r.

Raport z działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur w 2004 r.

 

 

Konto bankowe:

BRE Bank o/Lublin
03 1140 1094 0000 4652 0000 1002

 

Statut Stowarzyszenia Panorama Kultur

z siedzibą w Wojsławicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Panorama Kultur, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, działaniem na rzecz upowszechniania wiedzy o kulturach krajów regionu oraz pogłębiania więzi pomiędzy nimi.

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia są Wojsławice (w powiecie chełmskim).

§ 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może należeć do tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie wiedzy o kulturach europejskich, zwłaszcza Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, z uwzględnieniem kultur żyjących na tym terenie mniejszości narodowych oraz kultur terenów pogranicza
2) działanie na rzecz dialogu międzykulturowego i rozwoju współpracy pomiędzy osobami i organizacjami z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów
3) działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych kulturą Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów
4) promocja działalności kulturalnej i artystycznej związanej z Europą Środkową, Wschodnią i Bałkanami.

§ 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, także za pomocą sieci Internet
2)Prowadzenie działalności naukowej i badawczej
3)Wspieranie finansowe interesujących projektów artystycznych i badawczych związanych z krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów
4) Promowanie artystów z Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, jak najszersze rozpowszechnianie informacji o ich działalności, poprzez współudział w organizacji koncertów, wystaw, przeglądów filmowych, itp.
5) Współpracę z innymi organizacjami o zbliżonych celach działania
6) Gromadzenie środków, w tym w drodze zbiórki publicznej, na działalność Statutową.

§ 12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.

§ 14.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoje organy lub upoważnionego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15.
l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia przez zainteresowanego deklaracji zawierającej oświadczenie woli wstąpienia do stowarzyszenia oraz rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Niezwłocznie po wydaniu uchwały, doręcza się ją zainteresowanemu. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu uchwały złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 17.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 18.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 8 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej ?Walnym Zebraniem?,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ?Zarządem?,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21.1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.
2. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 22. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 23.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy,
2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. W przypadku braku quorum na prawidłowo zwołanym Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów,
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie określenia liczebności zarządu,
6) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
12) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25.1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 26. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7)podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub zaprzestania działalności gospodarczej,
8) zwoływanie Walnego Zebrania,
9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
10) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
12) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
13) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
14) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 27. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 28.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2.Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 29.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 30. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 32.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
4. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 33.1. żródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 34. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 35. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 36. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 37. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a)działalności wydawniczej i poligraficznej,
b) reklamy,
c)rekrutacji pracowników,
d)działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji,
e)działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
f)sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
g)działalności edukacyjnej,
h)działalności naukowej, prac badawczo-rozwojowych,
i)badania rynku i opinii publicznej,
j)doradztwa w zakresie technik i sprzętu komputerowego, działalności w zakresie oprogramowania, związanej z bazami danych, przetwarzania danych, konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz innej działalności związanej z informatyką.
§ 38. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

§ 39. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarząd.

§ 40. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41.1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Panorama Kultur, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.