Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny - bibliografia

Bibliografia do roku 1970 stworzona na podstawie książki Jana Góraka, Budownictwo drewniane Lubelszczyzny, Lublin 1977. Pozycje późniejsze stanowią opracowanie własne.

 
[...] swego nie znacie, „Kultura i Życie", 1957, nr 35 z 15 IX (dod. „Sztandaru Ludu"). Goraj, Krzeszów, Frampol, Krynice.
 
[...]i: Biłgoraj w Lubelskiem, „Biblioteka Warszawska", t. 2, 1842, s. 222—224.
 
[Albigowski Andrzej] (al.), Biłgoraj stary i nowy, „Sztandar Ludu", 1973, nr 19 z 23 I.
Sitarski mini-skansen. „.Sztandar Ludu". 1973, nr 38 z 14 II.
 
[ba], Wspólne posiedzenie Prezydium WRN i WRZZ, „Sztandar Ludu", 1973, nr 109 z 9 V. M. in. o skansenie lubelskim.
[Bocian Anna] (an), Nim ożyją wiatraki, „Kurier Lubelski", 1971, nr 173 z 26 VII. Fot. wiatraka z Woli Sobieskiej i dworku W. Pola.
 
[BP], Powstaje Muzeum Wsi Lubelskiej, „Głos Młodzieży", 1970, nr 9.
 
[BWS], Dwór w Piszczacu, „Tygodnik Ilustrowany", 1909. nr 41. Fotografia dworu.
 
[Chabros Halina] (ch), Trybuna przedwyborcza. Co uważam za najpoważniejsze osiągnięcie 25-lecia PRL?, „Kurier Lubelski", 1969, nr 95 z 23 IV M. in. o skansenie.
 
[Czajkowski St.], Z wystawy zbiorowej w Salonie Sztuki Cz. Garlińskiego, „Tygodnik Ilustrowany", R. 64, 1923, nr 11, s. 161, 168. Kazimierz n. Wisłą.
 
[e], W Biłgoraju powstaje muzeum sitarskie, „Kurier Lubelski", 1968, nr 196 z 22 VIII.
 
[gal], Pierwszy obiekt w lubelskim skansenie. W stulecie śmierci W. Pola otwarto muzeum biograficzne, „Kurier Lubelski", 1972, nr 284 z 3 XII.
 
[Gancarz Olga] Ruta Marcin, Co z lubelskim skansenem?, „Kultura i Życie", 1968, nr 34 z 1IX (dod. „Sztandaru Ludu").
 
[GOD], Zagroda-zabytek w Biłgoraju. Pamięta czasy Napoleona, „Życie Warszawy", 1974, nr 259 z 30 X.
 
[Gościmski W.], Kazimierz Dolny nad Wisłą, „Tygodnik Powszechny", R. 1883, nr 29, s. 459, ryc.
 
[Gudebska Danuta] (Jag), Kultywowanie ludowej twórczości, „Sztandar Ludu", 1970, nr 23 z 28 I.
 
[in], Już stoi dworek W. Pola. Powstaje skansen, „Sztandar Ludu", 1972, nr 103 z 11 VII.
 
[jst], Kodeniec — remiza strażacka, „Sztandar Ludu", 1971, nr 239 z 8 X.
 
[Jurkowski Janusz] (jur), Dworek Kościuszków przekazany do użytku, „Kurier Lubelski", 1972, nr 307 z 31 XII.
 
[Jurkowski St.], Dwór w Jagodnem gub. Siedl., „Wieś Ilustrowana", R. 3, 1912, nr 8, s. 23. Fotografia dworu.
 
[Kamińska Bożena] (mbk), Dla miłośników sztuki ludowej. Zalążek muzeum, „Sztandar Ludu", 1973, nr 94 z 20 IV.
 
[Kiełczewska], Wiszniów, gub. lubelska — dwór, ,,Wieś Ilustrowana", R. 1, 1910. z. 11, s. 13.
 
[Klaczyński Adam] (A. K.), Biłgoraj w sita słynie, „Sztandar Ludu", 1975, nr 153 z 10 VII. Zagroda mieszczańska w Biłgoraju.
 
[Kozłowski Janusz] (jk), Będzie muzeum i skansen, „Kurier Lubelski", 1968, nr 170 z 10 VII.
 
[Kt], Skansen — muzeum wsi powstaje w Lublinie, „Trybuna Opolska", 1970, nr 171 z 23 VI.
 
[Lubomirski J. T.] (J. T. L.), Północno-wschodnie wołoskie osady, „Biblioteka Warszawska", t. 4, 1855, s. 1—56. Ochoża, Torki.
 
[Łopaciński Hieronim] (H. Ł.), Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t 16, 1902, z. 3, s. 432. Czernięcin.
 
[M. K.], Chata drewniana w Urzędowie, „Kultura i Życie", 1956, nr 5 z 5 II (dod. „Sztandaru Ludu").
 
[m], Giną wiatraki, „Sztandar Ludu", 1972, nr 65 z 17 III. Ludwin.
 
[Mar.] Cerkiewki na Lubelszczyźnie, „Polityka", 1971, nr 31 z 31 VI.
 
[Mazurek Leszek] (maz), Dworek Wincentego Pola i XVI II-wieczna cerkiew w lubelskim skansenie, „Kurier Polski", 1971, nr 27 z 2 II.
 
[mpl, „Arabskie" domy na lubelskiej ziemi, „Życie Lubelskie", 1947, nr 248 z 4 XII. Zaklików.
 
[oprac.], Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, Wrocław 1957. Sosnowica.
 
[Pająk Henryk] (pa), Chwała papierkom, ,,Kurier Lubelski", 1974, nr 31 z 6 II. Frampol.
 
[Porębski Józef] (J. P.), W sprawie dworku Kościuszki, „Kurier Lubelski", 1967, nr 92 z 19 IV.
 
[q], Gdzie są skanseny?, „Kurier Lubelski", 1969, nr 146 z 24 VI.
 
[R ę d z i o c h Bronisław] (ren), Zagroda sitarska w Biłgoraju, „Sztandar Ludu", 1975, nr 66 z 20 III. Fot.: Leopold Leo.
 
[raw], Czy w Lublinie będą zabytki?, „Sztandar Ludu", 1973, nr 49 z 27 II.
 
[Raw], Muzeum Wsi Lubelskiej, „Sztandar Ludu", 1969, nr 80 Z 4 IV.
 
[red.], Artykuły o wiatrakach, „Dziennik Ekonomiczny Zamoyski", 1803, nr 6 i 1804, nr 16.
 
[rozm.], Krasnostawskie zabytki, „Sztandar Ludu", 1974, nr 145 z 20 VI. Czernięcin.
 
[Rusińska], Z inwentaryzacji zabytków gospodarczych i budowli przemysłowych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 2, 1954, nr 3, s. 546. Krasnobród, Wrzelowiec.
 
[rz], Najstarsza w kraju? Chata kandydatka do muzeum, „Sztandar Ludu", 1961, nr 105 z 4 V. Ujście.
 
[ska], Na peryferiach miasta. Zalążek skansenu, „Gromada-Rolnik . Polski", 1972, nr 90 z 27 VII.
 
[st], Dworek W. Pola w lubelskim skansenie, „Kurier Polski", 1971, nr 202 z 31 VIII.
 
[Staniszewska Zofia] (Z. St.), Znad Buga. Szkic etnograficzny, „Lud", t. 3, z. i, Lwów 1897, s. 7—46. Gródek nad Bugiem.
 
[Stypułkowski Bohdan] (B. St.), A dwór czeka, „Życie Warszawy", 1972, nr 72 z 25 III. Żyrzyn.
 
[Świąder Janusz} (św), Były ozdobą krajobrazu, „Sztandar Ludu", 1972, nr 115 z 16 V. Gęś.
 
[Targoński Mieczysław] (t), Propozycja warta rozważenia, „Sztandar Ludu", 1971, nr 141 z 16 VI. Sławinek.
[tm], Dworek Wincentego Pola w lubelskim skansenie, „Kurier Polski", 1971, nr 304, z 30 XII.
 
[Treger Anna] (a; at; A. T.), Co z dworkiem Kościuszki?, „Kurier Lubelski", 1969, nr 280 z 28—29 XI.
 
[Wawrzycki Andrzej] (aw), Badać wartość zabytkową do-mów przeznaczonych do rozbiórki, „Życie Lubelskie", 1948, nr 199 z 21 VII. Hrubieszów.
 
[Wojciechowski Jarosław], Opieka nad zabytkami i ich konserwacja, Warszawa 1920, ss. 87, il. Wydawnictwo Ministerstwa Sztuki i Kultury. Parczew, Boby.
 
[Wojnarowicz Stanisław Władysław] (sww), Biłgorajscy si-tarze, „Kurier Lubelski", 1974, nr 134 z 9 VI.
 
[wu], Z komisji kultury [...] Pomyślne wieści w sprawie skansenu, „Kurier Lubelski", 1965, nr 252 z 27 X.
 
[wypisał] Materiały do budownictwa drewnianego na Lubelszczyźnie (ze źródeł XVIII i XIX w.), „Polska Sztuka Ludowa", R. 16, 1962, nr 1, s. 51—54.
 
[y], Dworek W. Pola zostanie przeniesiony do lubelskiego skansenu, „Sztandar Ludu", 1969, nr 120 z 22 V.
 
[Zarembski] (fot.), Leśniczówka przy bażantarni w Krępcu, „Wieś Ilustrowana", R. 2, 1911, nr 1, s. 29.
 
[zbm], Uciążliwy zabytek, „Sztandar Ludu", 1970, nr 200 z 24 VIII. (fot. Z. Miazga). Niemce.
 
[zd], Świątki i cerkiewki czekają na opiekunów, „Sztandar Ludu", 1969, nr 274 z 18 XI. Łosiniec, Korczmin, Siedliska, Hrebenne, Tomaszów.
 
[zd],Świątki i cerkiewki czekają na opiekunów, „Sztandar Ludu", 1969, nr 274 z 18 XI. Łosiniec, Korczmin, Siedliska, Hrebenne, Tomaszów Lub.
 
[zef], Co będzie z lubelskim skansenem? „Sztandar Ludu", 1963, nr 170 z 19 VII.
 
„Jak umiera zabytek", „Kamena", 1973, nr 3 z 11 II.
 
„Z drewna powstały w proch się obrócą", „Kamena", 1971, nr 17 z 1971.
 
10 lat wcześniej. Stare Miasto w pełnej gali, „Kurier Lubelski", 1974, nr 137 z 12—13 VI. M. in. o skansenie lubelskim.
21—28 IX 1958 Tydzień Opieki nad Zabytkami, „Kultura i Życie", 1958, nr 36 z 21 IX (dod. „Sztandaru Ludu").
 
Adamczewska Hanna, Studia Zakładu Urbanistyki w małych miastach, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. 11, 1949, nr 3/4, s. 304. Terenowe studia urbanistyczne w 1948 r. w Biłgoraju, Frampolu, Go-raju, Kraśniku i Tarnogrodzie.
 
Adamiecki Wojciech, Lublin bez dogmatu, „Literatura", 1973, nr 5/51 z 1 II. M. in. o skansenie lubelskim.
 
Adamkiewicz Zbigniew, Projekt Centralnego Parku w Lu-blinie w połączeniu z parkiem etnograficznym typu skansen. Praca dyplomowa napisana w Katedrze Projektowania Terenów Zielonych SGGW 30 w Warszawie pod kier. doc. mgra inż. arch. Władysława Niemirskiego, Warszawa 1967, maszynopis autora.
 
Aktualne zagadnienia muzealnictwa, „Kurier Lubelski", 1970, nr 248 z 22 X. M. in. o skansenie lubelskim.
 
Andriolli E[lwiro Michał], Kazimierz n. Wisłą, „Ziarno", 1903, nr 28, s. 30—31. 6 rysunków z Kazimierza n. Wisłą.
 
Andrzejewski J., Dom z podcieniem w miasteczku Bełżycach, „Wisła", t. 19, 1905, z. 4, s. 469. Rysunek domu wg fotografii dostarczonej przez H. Łopacińskiego.
 
Antoniewski S., Jan Zamojski i Zamojszczyzna, „Ziarno", 1905, nr 25, s. 470—472. Fot.: Szczebrzeszyn — widok miasta.
 
Architektura drewniana wsi lubelskiej, „Kultura i Życie", 1953, nr 9, il. (dod. „Sztandaru Ludu").
 
Asmodeusz, Zagłoba na scenie, „Tygodnik Ilustrowany", 1900, nr 51, s. 1001. Fot.: Kościół we wsi Okrzeja. Obok kościoła dzwonnica drewniana.
 
Bachmann Alfred, Dach w słowiańskim budownictwie ludowym, Lwów 1929. Wymienia 28 miejscowości z województwa lubelskiego.
 
Baranowski Ign[acy] Tad[eusz], Materiały do dziejów wsi polskiej, zeszyt 1-szy, Warszawa 1900. Opis chałupy owczarza we wsi Pożóg.
 
Bartkiewicz Zygm[unt], Tam gdzie kochał Kościuszko. Nie-co historii i wrażeń z Podlasia, „Świat" [Warszawa], R. 3, 1908, nr 11, s. 12—13. Dwór w Sosnowicy.
 
Bartyś Julian, Dawny młyn wodny, „Łódzkie Studia Etnograficzne", t. 3, Łódź 1961, s. 123—136. Plany młynów wodnych w Archiwum Ordynacji Zamojskiej.
 
Baruś Marian, Powiat hrubieszowski. Szkic monograficzny, Hrubieszów 1939, ss. 152, ii. Budownictwo, s. 81—94.
 
Basara Jan, Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich, cz. I, Dom mieszkalny, Warszawa 1964 i cz. II, Pomieszczenia gospodarskie, ogrodzenia, zamknięcia, Wrocław 1965. Wymienia 27 miejscowości z województwa lubelskiego.
 
Batiuszkow P. N., Chołmskaja Rus'. Istoriczeskije snad'by Russkago Zabużja, Petersburg 1887. Krótki opis cerkwi drewnianych w Syczynie, Witulinie, Bukowicach i Czerniejowie.
 
Batowski Z[ygmunt], Norblin, Lwów 1911. Obraz J. P. Norblina Foire de Lenczna z 1803 r. z budynkami drewnianymi w Łęcznej.
 
Bazewicz J. M. [red.], Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, Warszawa 1907. Kolorowy rysunek dworku w Woli Okrzejskiej i kościoła w Tomaszowie.
 
Berdau F., Klementowice, (W:) Województwo lubelskie w 15-tu tomach Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, Lublin 1974, s. 134.
 
Bichler K. (fot.), Zabytkowy pałacyk w Siedliszczu, „Sztandar Ludu", 1974, nr 294 z 17 XII.
 
Bichler K., Krasnobród — zabytkowy spichlerz z końca XVIII wieku, „Sztandar Ludu", 1975, nr 32 z 7 II.
 
Biłgorajski skansen nabiera „rumieńców", „Sztandar Ludu", 1974, nr 8,0 z 4IV.
 
Błędne koło, „Życie Warszawy", 1974, nr 74 z 28 III. Niemce.
 
Bobrowski Zbigniew, Sprawozdanie z inwentaryzacji pomiarowej zabytków architektury i budownictwa ludowego. Katedra Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w latach 1958—59, 1959—60 i 1960—61, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 7, 1962, z. 4, s. 351—365, il. Inwentaryzacje 2 domów drewnianych w Szczebrzeszynie.
 
Bogdanowski Janusz, Zamki z kogutkami, „Ziemia", R. 2, 1957, nr 8, s. 11. Zawada, Wielącza, Bodaczów.
 
Bohdanowicz Janusz, Spichrze na tle innych pomieszczeń do przechowywania ziarna w gospodarstwach chłopskich w Polsce na przełomie XIX—XX w. (1860—1960), „Lud", t. 47, 1961, Wrocław 1962, s. 283—382, il. M. in. spichlerze z woj. lubelskiego i ich typy.
 
Bojko Jakub, Pod trzeciego króla, „Tydzień", R. 13, 1905, nr 12, s. 93—95. Rys. Andriollego: Puławy.
 
Boniewski Karol, Krasnobród, „Pamiętnik Religijno-Moralny", t. 1, Warszawa 1841, s. 419—423.
 
Bonkowicz Maria, Roztocze lubelskie, Warszawa 1955.
 
Brak etnografów, „Życie Lubelskie", 1968, nr 159.
 
Braun Feliks, Z przeszłości Siedliszcza, „Sztandar Ludu", 1964, nr z 21—22 II.
 
Brochocki W., Domy budowane na palach w Międzyrzecu, „Biesiada Literacka", t. 27, 1889, nr 4—682, s. 61.
 
Brodowska Helena, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, Warszawa 1956, ss. 215, tabl. 3 mapki. Fot.: Fragmenty wsi Bohorodyca i Jarosławiec, cerkiew drewniana w Jarosławcu.
 
Broniewski Tadeusz, Historia architektury i nauka form architektonicznych w zarysie, cz. II, Katowice 1950, ss. 307, il. Lublin — dom mieszczański, Tomaszów Lub. — plan kościoła.
 
Bruckner Aleksander, Encyklopedia staropolska, t. I i II, Warszawa 1939. Turobin, Sosnowica, Kazimierz n. W., Bochotnica.
 
Brydziński Antoni, Chaty w osadzie Firlej (pow. łukowski). „Wisła", t. 17, 1903, z. 5, s. 609.
 
Bryk Aleksander. Karol Namysłowski, Lublin 1961, ss. 155, il. Fot. dworku w Chomęciskach.
 
Brykowski Ryszard, Ochrona zabytków drewnianej architektury sakralnej, „Słowo Powszechne", 1972, nr 186 z 5—6 VIII. Teniatyska.
 
Brzezińska Maria, Pamiątki po artystach, „Panorama Lubelska", styczeń 1974, (jednodniówka z okazji „Panoramy XXX-lecia PRL"). M. in o skansenie lubelskim.
 
Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa, Zamość 1920, ss. 25, il. To samo (W:) „Teka Zamojska", R. 3, 1920, nr I s. 28—31; nr 3, s. 43—47 i nr 4, s. 59—63, il.; oraz Ruski Kazimierz (W:) „Ziemia", R. 3, 1912, nr 18,s. 281—283; nr 19, s. 299—302 i nr 20, s. 314—317, il.
 
Budownictwo wiejskie w pow. lubelskim, „Studia i Materiały Lubelskie, Etnografia 1, Lublin 1962, s. 72—104, il.
 
Budownictwo wsi polskiej. Broszura pomocnicza do audycji Polskiego Radia, oprac. Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1939. Sosnowica, Garbów.
 
Burszta Józef, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowaniu wsi, Wrocław 1958, ss. 176, il. M. in. o kształtach wsi woj. lubelskiego.
 
Bystroń Jan St[anisław], Napisy na zewnątrz i wewnątrz do-mów, „Ziemia", R. 12, 1927, nr 12, s. 196—197.
 
Bystydzieński M., Dom i brama w Biłgoraju, „Ziemia", R. 2, 1911, nr 45, s. 371. Rys. M. Bystydzieńskiego z 1905 r., ze zbiorów Z. Glogera.
 
Caruk Jan, Monografia Janowa Podlaskiego, Janów Podl. 1934, ss. 53, il. S. 49 — fot. drewnianej szkoły powszechnej.
 
Cenne zabytki w pow. biłgorajskim należy otoczyć opieką, „Życie Lubelskie", 1948, nr 18 X.
 
Cercha Stanisław, Sprawozdanie Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1910, Kraków 1911, s. 35. Sosnowica.
 
Cerkiewki i stare wiatraki rozbierają na opał, „Kurier Lubelski", 1963, nr 163 z 14—15 VII.
 
Cerkwa w seli Korczmyn na Ljublinszczyni, „Cerkownyj Kalendar 1972", Warszawa 1972, s. 153.
 
Chałupa polska na przełomie XVI i XVII wieku, „Polska Sztuka Ludowa", R. 7, 1953, nr 4/5, s. 281—302, il. M. in. wzmianka o chałupach z Lubelskiego.
 
Chludziński Tomasz, Gdzie pan Zagłoba pod lipą siadywał, „Światowid", 1962, nr 38 z 23 IX. Wola Okrzejska.
 
Chrońmy zabytki Lubelszczyzny, Lublin 1959, wyd. PWRN Wydział Kultury, Wojewódzki Konserwator Zabytków, ss. 24, il. Żyrzyn, Frampol, Urzędów, Kraśniczyn, Krasnobród, Teniatyska, Czerniczyn.
 
Chrzanowski Tadeusz, Karczmy i zajazdy polskie, Warszawa 1958, ss. 82, il. Karczma drewniana w Mełgwi.
 
Chrząszczewska Jadwiga, Warnkówna Jadwiga, Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju, Warszawa 1901. Biłgoraj, Bochotnica.
 
Ciołek Gerard, Budownictwo drewniane, (W:) Historia sztuki polskiej, t. II, Sztuka nowożytna, Kraków 1962, s. 100, 338. Godów, Sosnowica.
 
Ciszewski Władysław, Beton na betonie, „Kamena", 1975, nr 1 z 12 I. O skansenie lubelskim.
 
Co z dworkiem Kościuszki? Oby było co remontować, „Kurier Lubelski", 1968, nr 203 z 27 VIII.
 
Czachórski Władysław, Dziennik z lat 1878—1881, rkps. Grabowczyk.
 
Czajkowski Jerzy, Konstrukcja sochowo-ślemieniowa w budownictwie wiejskim na terenie Polski, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie", Kraków 1972, s. 67—127, il. Stodoły w pow. bialskim, parczewskim, włodawskim, chełmskim i hrubieszowskim.
 
Czarnecka Irena, Polska Sztuka Ludowa, Warszawa 1958, ss. 294, il. tekst: Tadeusz Delimat. Chaty lubelskie. Wrzelowiec.
 
Czechowicz J[ózef], Słówko o lubelskich siestrzanach, „Ognisko Nauczycielskie", R. 2, 1930, nr 7, s. 230—232.
 
Czekierski Józef, Kazimierz Dolny (nad Wisłą), „Nasz Kraj", R. 1, 1906, z. 7, s. 8 i z. 8, s. 5.
 
Czempiński Jan, Z ziemi lubelskiej, „Świat", R. 7, 1912, nr 29, s. 8. Radecznica.
 
Czeranowski Feliks, W bialskim powiecie. Szkice z lat minionych i dnia dzisiejszego, Warszawa 1966, ss. 119, il. Podlasie, Ortel Królewski.
 
Czernicki Kazimierz, Chełm. Przeszłość i pamiątki, Chełm 1936, ss. 118, il. Wojsławice, Borowica.
 
Część rynku w Urzędowie, „Ziemia", R. 4, 1913, nr 48, s. 773.
 
Czołowski A[leksander], Plan i widok Zamościa z r. 1704, (W:) Księga Pamiątkowa ku czci Szymona Szymonowicza, Zamość 1920.
 
Czy na XX-lecie? Skansen w Lublinie, „Kurier Lubelski", 1962, nr 166 z 19 VII.
 
Dach w polskim budownictwie wiejskim, „Polska Sztuka Ludowa". R. 2, 1948, nr 1, s. 12—19, il. Lubelskie.
 
Data urodzin H. Sienkiewicza, „Kraj", R. 19, 1900, nr 50, s. 12. Rys. dworku w Woli Okrzejskiej.
 
Dąbrowska Stanisława, Wieś Żabno i jej mieszkańcy, „Wisła", t. 18, 1904, z. 1, s. 36—42.
 
Dąbrowski Stanisław, Wystawa regionalna w Piotrkowie. Obchód Wniebowstąpienia na rzaczkach. Wesele piotrkowskie, „Lud", t. 29, 1930, s. 188—189.
 
Delimat Tadeusz, Materiały do budownictwa ludowego w po-wiecie puławskim, „Prace i Materiały Etnograficzne", t. 6, Lublin 1947, s. 164—186, il.
 
Depczyński Wincenty, Parafia Tarnogród, „Nasza Przeszłość", t. 37, 1972, s. 125—207.
 
Deręgowska J., Dworek na Sławinku, „Gazeta Lubelska", 1946, nr 43 z 12 II.
 
Do deptanej studni po wodą i plotki, „Kurier Lubelski", 1970, nr 15 z 19 I. Wojciechów — studnia.
 
Dobrowolski St. J., Lud hrubieszowski, „Lud", R. 1, 1895, 1 157—167, 207—218, 244—256.
 
Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, Warszawa 1903. Kostomłoty, Krzyczew, Kuzawka.
 
Dom podcieniowy w Wąwolnicy (fot. ze zbiorów PTK), „Ziemia", R. 5, 1914, nr 22, s. 341.
 
Dom przy ulicy Butlerowskiej 12 we Frampolu pow. Biłgoraj „Kalendarz Lubelski 1958", Lublin 1957, s. 166.
 
Dom w Urzędowie, „Ochrona Zabytków", R. 7, 1954, nr 1, s. 47—53, il.
 
Domek W. Pola zaczątkiem lubelskiego skansenu, „Trybuna Ludu", 1972, nr 343 z 9 XII.
 
Domy w Międzyrzecu nad rzeką Krzną, „Kłosy" t. 45, 1887, nr 1167.
 
Dostatni Jerzy, Fiskus wśród zabytków, „Kamena", 1972, nr 12 z 4 VI. M. in. o dworku W. Pola w lubelskim skansenie.
 
Drewniane budownictwo sakralne, powiat Tomaszów Lubelski, powiat Hrubieszów, Lublin 2008.
 
Drewniane budownictwo, (W:) Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, t. 3, Warszawa 1962, s. 130—133. Tomaszów Lub.
 
Drewniany kościół z epoki klasycyzmu w Borowicy, „Studia i Materiały Lubelskie", Historia Sztuki 1, Lublin 1963, s. 221—256, il.
 
Dublewicz Zofia, Muzeum Henryka Sienkiewicza, „Sztandar Ludu", 1975, nr 40 z 17 II. Wola Okrzejska.
 
Duszyńska Elżbieta, Kształty osiedli wiejskich w woj. lubelskim, (W:) Planowanie przestrzenne. Region lubelski I, Warszawa 1947, s. 43—45, wyd. Ministerstwa Odbudowy, nr 7.
 
Dutkiewicz Józef, Zabytki architektury i prehistorii województwa lubelskiego, Lublin 1945, maszynopis WKZ w Lublinie.
 
Dwa na czternaście, „Życie Warszawy", 1952, nr 158 z 4 VII. Gościeradów, Niemce, Żyrzyn.
 
Dworek Kościuszki będzie gotowy w grudniu, „Kurier Lubelski", 1971, nr 235 z 6 X.
 
Dworek Kościuszki będzie gotowy w październiku, „Kurier Lubelski", 1971, nr 74 z 29 III.
 
Dworek Kościuszki będzie odrestaurowany, „Kurier Lubelski", 1967, nr 34 z 9 II.
 
Dworek Kościuszków będzie odrestaurowany, „Kurier Lubelski", 1968, nr 46 z 23 II.
 
Dworek Kościuszków, „Ziemia", 1967, Warszawa 1968, s. 112— 115, il.
 
Dworek na Sławinku pod Lublinem, „Kalendarz Lubelski 1958", Lublin 1957, s. 148.
 
Dworek w Sosnowicy Siedleckiej „Wieś Ilustrowana", R. 1, 1910, z. 2, s. 59.
 
Dworek Wincentego Pola pierwszym obiektem lubelskiego skansenu, „Sztandar Młodych", 1973, nr 2 z 3 I.
 
Dworek Wincentego Pola, przeniesiony do skansenu, „Kurier Lubelski", 1971, nr 286 z 6 XII.
 
Dworek Wincentego Pola w Lublinie, „Kalendarz Lubelski 1958", Lublin 1957, s. 51. Rys. N. Ordy z 1873 r.
 
Dworek Wincentego Pola w skansenie, „Dziennik Bałtycki", 1972, nr 194.
 
Dworek Wincentego Pola w skansenie, „Ilustrowany Kurier Polski", 1972, nr 210 z 3—4 IX.
 
Dworek Wincentego Pola w skansenie, „Kurier Lubelski", 1972, nr 192.
 
Dworek Wincentego Pola w skansenie, „Słowo Polskie", 1972, nr 228 z 24—25 IX.
 
Dworek Wincentego Pola, „Kamena", 1972, nr 16 z 30 VII.
 
Dworek Wincentego Pola, „Zwierciadło", 1974, nr 11 z 14 III.
 
Dwór w Moniakach, „Ziemia", R. 1, 1910, nr 18, s. 281.
 
Dwór w Witulinie, miejsce urodzenia Fr. Wężyka, „Tygodnik Ilustrowany", 1909, nr 41, s. 837. Fotografia dworu.
 
Dział etnograficzny na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w Lu-blinie w r. 1901, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 333—342.
 
Dziennik podróży po Bugu, „Kronika Rodzinna", 1875, ser. II, nr 23 i 24. Kuzawka, Bubel.
 
Dziesięć lat niepodległości w województwie lubelskim, „Kalendarz Express", Lublin 1929, s. 55—63. Fragment rynku w Zaklikowie. Cerkiew unicka w Podhorcach.
 
Dzikowski Stanisław, Pod grozą czwartego rozbioru, „Świat" [Warszawa], R. 4, 1909, nr 28, s. 1—3. Fot. budynków drewnianych z Tomaszowa Lub., Dzierążni, Hrubieszowa i Gozdowa.
 
Dzikowski Wincenty, Poszukiwania. IV-Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 430. Modliborzyce.
 
Dziwny świątek przed chałupą, „Kamena", 1969, nr 8 z 13 IV.
 
Dzwonnica w Witulinie, „Tygodnik Ilustrowany", 1909, nr 31, s. 621.
 
Ekielski (ryt.), Kazimierz n. Wisłą, „Tygodnik Ilustrowany, 1885, nr 35, s. 552.
 
Encyklopedia Rolnictwa i wiadomości związek z niem mających, t. 2 D-G(osp), Warszawa 1874, s. 1022—1070, wyd. pod red. J. T. Lubomirskiego, E. Stawiskiego, S. Przystańskiego.
Opisy gospodarstw i budynków we wsiach: Tuczna, Goraj, Turobin, Sitaniec, Kalinowice, Tworyczów, Księżpol, Osuchy, Wólka Rat., Tar-nawa, Wysokie, Wilkołaz i Klonownica. Rys. planów i widoków zagród we wsiach: Goraj, Turobin, Sitaniec, Kalinowice, Wólka Rat.
 
Encyklopedia staropolska, t. I—IV, Warszawa 1972 (przedruk fotooffsetowy wydania z 1900—1903 r.).
 
Faliński Antoni, Dworek jako skansen?, „Kamena", 1973, nr 2 z 28 I.
 
Filipowicz (rys.), Zawieprzyce, „Kłosy", t. 15, 1872, nr 371, s. 85.
 
Fischer Adam, Etnografia słowiańska, zeszyt III, Polacy, Lwów-Warszawa 1934, ss. 265, il. Turobin.
 
Folwark Plisków w pow. chełmskim na tle promienistych założeń urbanistycznych przełomu XVIII i XIX wieku, „Biuletyn Historii Sztuki", R. 28, 1966, nr 3/4, s. 400—401, il.
 
Formy architektury ludowej środkowego Podlasia, (W:) „Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej", nr 52, Budownictwo, nr 16, Warszawa 1961, s. 3—41, il.
 
Frankowski Eugeniusz, Sztuka ludowa, (W 1 Wiedza o Polsce, t. 5/III, s. 345—416. O budownictwie, s. 385—400.
 
Frazik Józef Tomasz, Łączna, „Ziemia", R. 3, 1958, nr 6, s. 18—19, il.
 
Gajdziński J., Lubelszczyzna pielęgnuje przeszłość, „Słowo Powszechne", 1973, nr 32 z 7 II. O skansenie lubelskim.
 
Gajek Józef, Budownictwo ludowe w województwie lubelskim, maszynopis, ss.-14., archiw. PTL, sygn. 821.
 
Gankiewicz N., Oswjaszczenije chrama w siele Czertowicach pripisnogo k Moniatyczskoj cerkwi grubieszowskago ujezda, Ijublinskoj gubernii 24 maja 1909 goda, „Chołmskaja Cerkownaja Żizń", R. 5, 1910, nr 6, s. 231—233.
 
Gauda Alfred, Piwnice ziemiankowe w woj. lubelskim, „Studia i Materiały Lubelskie", t. 5, Lublin 1971, s. 373—393, il.
 
Gawarecki H[enryk], Prace konserwatorskie. Województwo lubelskie (1953—57), „Ochrona Zabytków". R. 11, 1959, nr 1/2, s. 119— 129. il. Matczyn, Ortel Król., Borów.
 
Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Lublin, Warszawa 1959, ss. 198, nlb. 2, tabl. 13, pl. 1 i w tekście, il., mapa, bibliogr.; wyd. 2 uzup., Warszawa 1964, ss. 219, tabl. 9, pl. i w tekście, il, bibliogr.
 
Gdyby pomyślano, „Życie Warszawy", 1974, nr 108 z 7 V. Niemce.
 
Gerlecka R., Lata 1864-1905, [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, red. A. Zdunek, Lublin 1978, s. 223-289.
 
Gierymski A[leksander] (rys.), Kościół i klasztor OO. Dominikanów w Lublinie, „Kłosy", t. 40, 1885, nr 1024, s. 105.
 
Girgas W. (fot.), Brzegi Bochotnicy pod Kazimierzem, „Wędrowiec", R. 34, 1896, nr 20.
 
Gloger Zygmunt, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. I, Warszawa 1907, ss. 383 (Abrys-Dzierżak) i t. II, Warszawa 1909, ss. 192 (Dzieża-Lamus).
 
Gluziński Józef, Włościanie z okolic Zamościa i Hrubieszowa, (W:) Wójcicki K. W., Archiwum domowe do dziejów i literatury krajowej z rękopismów i dziel najrzadszych, Warszawa 1856, ss. 399—578. To samo: „Dziennik Warszawski", 1853, nr 151—156.
 
Głębocki A. (rys)., Dawne budowle z drzewa. Zajazd w Kurowie, „Tygodnik Ilustrowany" t. 14, 1882, nr 354, s. 232.
 
Głodzik Wiktor, Grabówka dwór, Lublin 1970, ss. 2, rkps MWL.
 
Gnot L[esław], Moje 3 grosze, ..Kurier Lubelski", 1969, nr 115 z 18 V. O dworku W. Pola.
 
Godów—dwór, „Ziemia", R. 1, 1910, nr 17, s. 265.
 
Górak Jan, Budownictwo drewniane miasteczka Wojsławice, „Studia i Materiały Lubelskie", Etnografia 2, Lublin 1967, s. 103—148, il.
 
Górak Jan, Drewniany kościół z epoki klasycyzmu w Borowicy, [w:] Studia i Materiały Lubelskie, Historia sztuki 1, 1963.
 
Górak Jan, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.

Chałupa podcieniowa z Urzędowa, „Poznaj swój kraj", R. 12, 1968, nr 6, s. 10, il.

 
Górak Jan, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.
 
Górny Bolesław, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska 1939, ss. 342, il.
 
Grabowski Józef, Sztuka ludowa. Formy i regiony w Polsce, Warszawa 1967, ss. 520, il.
 
Grabówka, „Sztandar Ludu", 1974, nr 46 z 23—24 II.
 
Grabski Władysław, Sprawozdanie Katedry Historii Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z prac inwentaryzacyjnych i naukowo-badawczych nad polskim budownictwem ludowym, „Etnografia Polska", t. II, Wrocław 1959, s. 406—409. Krasnystaw, Łęczna, pow. hrubieszowski i tomaszowski.
 
Gradowski Michał, Z problematyki zabytkowego budownictwa drewnianego, „Ochrona Zabytków", R. 25, 1971, nr 4, s. 274.
 
Gryta W. (fot.), Potok Stary, „Sztandar Ludu", 1973, nr 99 z 27 IV. Fotografia młyna wodnego.
 
Gumiński H. (rys.) Stara cerkiewka nad Bugiem, „Tygodnik Ilustrowany", 1909, nr 47, s. 955.
 
Gumowski Jan, Motywy architektury polskiej, zeszyt 1, Lublin—Kraków 1918. 9 autolitografii bud. drewn. z Lublina.
 
Guniewicz Genowefa, Zarys budownictwa ludowego powiatu biłgorajskiego ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa wsi Okrągłe, praca magist. na UMCS, ss. 52, il., maszynopis PTL, nr 879.
 
Gutkowski Wojciech, Budownictwo wieyskie, „Dziennik Ekonomiczny Zamoyski", Zamość 1803, nr 2—12 i 1804, nr 13, 15—18.
 
Gzella Al. Leszek, Bogactwo nieogarnięte, „Panorama Lubelska", styczeń 1974.
 
H. D., Kłopoty z folklorem, „Literatura", 1972, nr 22 z 13 VII. O skansenie lubelskim.
 
H. G., Dworek modrzewiowy w Żyrzynie, „Kultura i Życie", 1956, nr 4 z 29 I (dod. „Sztandaru Ludu").
 
H. G., Spichlerzyk w Krasnobrodzie, „Kultura i Życie", 1956. nr 2 z 15 I (dod. „Sztandaru Ludu").
 
Halej Mikołaj, Budownictwo wsi Okszów powiatu chełmskiego, praca magist. na UMCS, ss. 41, il., maszynopis PTL, nr 877.
 
Har. B. (fot.), Stare centrum Piszczącą (pow. bialski), „Sztandar Ludu", 1974, nr 17 z 211.
 
Hirsz Zbigniew Jerzy, Położenie chłopów w kluczu janowskim w drugiej połowie XVIII wieku, Lublin 1962, ss. 102.
 
Historię narzędzi rolniczych pokaże muzeum-skansen, „Express Wieczorny", 1974, nr 76 z 31 III.
 
Hoffmanowa z Tańskich Klementyna, Wspomnienia narodowe. Wyjątki z dziennika drugiej w kraju naszym przejażdżki Anielce Ł. przypisane, (W:) „Rozrywki dla dzieci", t. 6, 1926, nr 33, s. 115. Rybczewice.
 
Holenderskie domy nad Bugiem, „Polska Sztuka Ludowa", R. 25, 1971, nr 1, s. 29—38, il.
 
Hryniewska Grażyna, Skansen nadal abstrakcją, „Sztandar Ludu", 1973, nr 128 z 31 V.
 
Husarski Wacław, Kazimierz Dolny, Warszawa 1953, ss. 143, il.
 
Huzar J. (fot.), Stare budownictwo Hrubieszowa, „Sztandar Ludu", 1970, nr 232 z 30 IX.
 
Ich podwórka?, „Życie Warszawy", 1974, nr 120 z 21 V. Niemce.
 
Ile było wiatraków przed wojną?, „Ziemia", R. 3, 1958, nr 3, s. 7.
 
ILubelskie" O. Kolberga, „Lud", t. 42, za rok 1955, s. 216—248.
 
Iskrzycka Irena, Architektura Lubelszczyzny w przekroju historycznym. Katalog wystawy, Lublin 1951, ss. 46, il. Rec.:
 
Gawarecki H[enryk], Kilka uwag o opracowaniu wystawy „Architektura Lubelszczyzny w przekroju historycznym", „Życie Lubelskie", 1952, nr 54 z 29 II.
 
J. B.; K istorii Prawosławnogo Zenskogo monaszestwa na Chołmszczinie i Podljaszi, [W:] „Prawosławnyj Kalendar na 1966 god", Warszawa 1965, s. 96. Turkowice.
 
J. T.; Opis kościoła parafialnego w mieście rządowym Parczewie, „Pamiętnik Religijno-Moralny", t. 16, 1840, s. 456—465.
 
Jabłonowski Aleksander, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz. II, Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. II., Warszawa 1903.
 
Jackowski Aleksander, Jarnuszkiewiczowa Jadwiga, Sztuka ludu polskiego, Warszawa 1967, ss. 502, il. Krasnobród.
 
Jadczak S[tanisław] (fot.), Zaniówka — chata, „Sztandar Ludu", 1970, nr 186.
 
Jak odżywa zabytek, „Kamena", 1973, nr 1 z 14 I.
 
Jakubowska Maria, Drzewa do jutra?, „Kamena", 1974, nr 8 z 21 IV. O skansenie lubelskim.
 
Jankowski Edmund (fot.), Majątek Czerniejów, „Wieś Ilustrowana", R. 4, 1913, nr 7, s. 7.
 
Jankowski Wojciech, Konopka Marek, Chata w muzeum, „Polityka", 1966, nr 8 z 19 II. Wzmianka o skansenie w Lublinie.
 
Jarmark w Wereszczynie (fot.), „Tygodnik Ilustrowany", 1908, nr 38, s. 770.
 
Jarmuł Stanisław, Powiat radzyński, Lublin 1961, ss. 79, il. Wzmianki o budownictwie drewnianym: s. 23, 29, 26, 41.
 
Jaroszek A., Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 430—431. Okolice Zaklikowa.
 
Jaroszewski Tadeusz S., Ze studiów nad problematyką rodzimości w architekturze polskiej doby Oświecenia, [W:] Granice sztuki. Z badań nad teorią i historią sztuki, kulturą artystyczną oraz sztuką ludową, Warszawa 1972, s. 120—145, ił. Żyrzyn, Gościeradów.
 
Jaroszyński Wacław, Sienkiewicz na Lubelszczyźnie, „Kamena", 1974, nr 26 z 29 XII.
 
Jasieński Henryk, Zagadnienie styków domów szczytowych. na przykładzie projektu przepisów miejscowych dla Lanckorony, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. 6, 1938, nr 4, s. 335—349, il. Tomaszów Lub., Biłgoraj.
 
Jastrzębska Mirosława, Budownictwo ludowe wsi Smolanka pow. Łuków, praca magist. na UMCS, ss. 156, tabl., maszynopis PTL, nr 878.
 
Jaśkiewicz Zb[igniewl (fot.), Urzędów — dom, „Kurier Lubelski", 1971, nr 173 z 26 VII.
 
Jeden z ostatnich na Lubelszczyźnie wiatraków (fot.), „Sztandar Ludu", 1968, nr 250 z 21 X. Fot. wiatraka w Bogusławie.
 
Jeszcze dwa miesiące zwłoki i skansenu nie będzie, „Kurier Lubelski", 1964, nr 99 z 26—27 IV.
 
JL., Miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany", 1900, nr 51, s. 1000. Okrzeja, Wola Okrzejska.
 
Kaczmarzyk Dariusz, Projekt Tylmana z Gameren drewnianego kościoła w Klementowicach, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", 1 6, 1961, z. 4, s. 341—348.
 
Kalinowski Wojciech, Drewniane podcienia rynków południowej Lubelszczyzny, „Ochrona Zabytków", R. 5, 1952, nr 2, s. 111— —116, il.
 
Kamiński B., Jarmark w Łęcznej, „Kłosy", t. 19, 1874, nr 480, s. 168. Rys. z natury B. Kamiński, ryt. A. Zajkowski.
 
Kamiński Bronisław, Wnętrze chaty rusińskiej z okolic Hrubieszowa guberni lubelskiej, „Wieniec", R. 1, 1872, t. 2, nr 69, s. 638.
 
Kamiński Ireneusz Jan, Ciało astralne, „Kamena", 1972, nr 12 z 17 VI.
 
Kamiński Zygmunt (rys.), Kazimierz, „Życie Polskie" [Kraków], 1914, s. 12—14.
 
Kanclerz Feliks, Nasze zabytki architektury, Warszawa 1956. Dworek w Sitańcu k. Zamościa.
 
Kańczugowski Leszek, Zagadnienia architektoniczno-ideowe cerkwi tomaszowsko-hrubieszowskich z XIX wieku, [w:] Między Wschodem a zachodem, cz. III Kultura artystyczna, pod red. T. Chrzanowskiego, Lublin 1992.
 
Karczewski Antoni, Objaśnienie zdjęć (fot. 368—468), (W:) Polska w krajobrazie i zabytkach, t, 1. Warszawa 1931, s. 73—78. Nałęczów, Kazimierz. Urzędów, Tomaszów.
 
Kargol Andrzej, Unikalny obiekt. „Rolnik Lubelski", R. 18. 1975. nr 2. Biłgoraj — zagroda mieszczańska.
 
Karłowicz Jan, Chata polska. Studium lingwistyczno-archeologiczne; „Pamiętnik Fizjograficzny", t. 4, 1884, s. 384—411, il. i nad-bitka: Warszawa 1884, ss. 29, il. M. in typy chałup z Podlasia, Zamojskiego. Lubelskiego, Krasnostawskiego, Janowskiego i Hrubieszowskiego na podstawie Encyklopedii Rolnictwa, Wójcickiego. Kolberga, „Tygodnika Ilustrowanego".
 
Karoli A., Wola Okrzejska, „Tygodnik Ilustrowany". 1900, nr 51, s. 999—1000.
 
Kartka z dziejów Wojsławic, „Ziemia Chełmska", Chełm 1965, s. 20.
 
Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej, Siedlce 1956. Wymienia kościoły i dzwonnice drewniane w diec. siedleckiej.
 
Katalog Wystawy Architektonicznej w Lublinie, Lublin 1923 ss. 61, il.
 
Katalog wystawy Architektura Lubelszczyzny w przekroju historycznym, Lublin 1951.
 
Katalog Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie, Warszawa 1901.
 
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII. Województwo lubelskie — patrz s. 110.
 
Kazimierz n. W., „Ziarno", 1910, s. 435, 437. 2 rysunki z Kazimierza n. Wisłą.
 
Kępa Elżbieta. Muzeum Wsi Lubelskiej. „Nasza Wieś", 1973. nr 23 z 10 VI.
 
Kiedy dworek Kościuszki będzie gotowy? Terminy mijają, budowa się wlecze, „Kurier Lubelski", 1970, nr 215 z 14 IX.
 
Kiełboń Czesław, Kurzątkowska Alicja, Sławinek pod Lublinem. Dworek Kościuszków. Dokumentacja naukowa wykonana na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1968, ss. 19, il., maszynopis PKZ Lublin.
 
Kierek Aleksander, Rozwój przestrzenny i stan urządzeń komunalnych m. Lublina w latach 1870—1915. „Rocznik Lubelski", t. 4. Lublin 1962, s. 191. Wzmianka o domach drewnianych i przeniesieniu dworku z ul. Namiestnikowskiej 13 do Milejowa.
 
Kisilewicz Leonilla, Działalność Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego fundacji Staszica we wsi Dziekanowie, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego", R. 3, 1963, nr 3/4, s. 14—28; R. 4, 1964, nr 1, s. 9—34. Wzmianka o zarządcówce drewnianej w Dziekanowie i domku prezesa Towarzystwa.
 
Kleczyński Tomasz, Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t. 6, 1902, z. 3, s. 431. Okolice Krasnobrodu.
 
Klein Franciszek, Drewniane kościółki, „Naokoło świata", 1925, nr 18 s. ,142—156, il. Tomaszów Lub.
 
Kleniewski Witold (fot), Dom we Wrzelowcu, „Wisła", t. 16. 1902, z. 3, s. 381 i Szpichlerz modrzewiowy na plebanii we Wrzelowcu, s. 379.
 
Klimaszewska Jadwiga, Dach chaty w Polsce, „Lud Słowiański", t. 4, 1938, z. 1, s. 1172—1682, il. M. in. o dach budynków drewnianych na Lubelszczyźnie.
 
Klimek Adam, Budownictwo w powiecie zamojskim podczas okupacji niemieckiej 1939—1944, (W) Wydawnictwo materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939—1944, pod red. Z. Klukowskie-go, Zamość 1946, t. I i nadbitka: Zamość 1946.
 
Kluziak Cz[esław], Monografia o Dubience, Dubienka 1961, ss. 55, maszynopis autora.
 
Kłembukowski Bolesław, Mircze wieś powiatu hrubieszowskiego. Zarys stosunków ekonomicznych, kulturalnych i społecznych, Hrubieszów 1934, ss. 174, il. M. in-. o budownictwie drewnianym wsi Mircze.
 
Kłos Juliusz, O budownictwie drewnianym i murowanym w Polsce, (W:) Polska w krajobrazie i zabytkach, t. 1, Warszawa 1931, s. 22—38, il.
 
Knorr Mirosława, Co słychać w inwestycjach kulturalnych, „Sztandar Ludu", 1973, nr 99 z 27 IV. M. in. o skansenie lubelskim.
 
Kobielski Stanisław, Chorągiew husarska pułku hetmańskie-go Rzewuskich i jej zbroje, (W:) Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. I, Kraków 1963, s. 32—49. Wzmianka o drewnianym dworku w Siedliszczu.
 
Kolberg Oskar, Chełmskie, t. I, Kraków 1890, (reed. 1964).
 
Kompromitujące relikty przeszłości, „Sztandar Ludu", 1973, nr 70 z 23 III. Chata za wsią w Anusinie, pow. Chełm.
 
Kompromitujące relikty przeszłości, „Sztandar Ludu", 1973, nr 94 z 20 IV. Hołubię, pow. Hrubieszów,
 
Konopacki Jan (rys.), Z okolic Lublina, „Tygodnik Ilustrowany", t. 11, 1888, nr 279, s. 288 (ryt. Julia Krajewska).
 
Kopczyński B. (rys.), Lublin, „Tygodnik Ilustrowany", R. 50, 1918, nr 42, s. 473. 5 rysunków z Lublina z widokami domów drewnianych.
 
Kopczyński Stanisław (przy pomocy Stanisława Pukasiewicza), Przemyśl ludowy na tle stosunków gospodarczych powiatu włodawskiego, Warszawa 1930, ss. 287, il. O budownictwie drewnianym, s. 143—149; o wiatrakach i młynach, s. 225—227.
 
Kopkowicz Franciszek, Ciesielstwo polskie, Warszawa 1958, ss. 380, il. Rozdział I: Zarys historii i przegląd zabytków ciesielstwa polskiego, opracowany przy współudziale i pod redakcją Gerarda Ciołka. Tomaszów Lub., Ostrówki, Kazimierz n. W., Sosnowica, Godów.
 
Koreferat do założeń projektowych muzeum skansenowskiego w Lublinie, Warszawa 1965, ss. 6, maszynopis MWL.
 
Kornecki Marian, Cerkiewki drewniane w Hrubieszowskiem, „Ziemia", R. 2, 1957, nr 4, s. 23—26, il.
 
Korzon Tadeusz, Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta, Kraków—Warszawa (b. d. wyd.). M. in. o Sławinku.
 
Koskowski Bolesław, Powiat biłgorajski, „Przegląd Tygodniowy", t. 7, 1895 II, s. 117—141.
 
Koskowski Bronisław, O mieszkaniach i żywieniu się Żydów małomiasteczkowych w Królestwie Polskim, „Lud", t. 3, Lwów 1887, z. 4, s. 314—329. Łaszczów.
 
Kościński M. (fot.), Stary młyn w Hrubieszowie, „Sztandar Ludu", 1973, nr 70 z 23 III.
 
Kościół paraf, w Tomaszowie Lub., „Ziarno", 1904, s. 67. Fotografia kościoła drewnianego.
 
Kościół pod wezwaniem św. Anny w Zaklikowie, „Zbliska i Zdaleka" [Lwów] R. 7, 1939, nr 4/5, s. 120—125, il.
 
Kościół w Chodlu, „Tygodnik Ilustrowany", t. 15, 1867, nr 380, s. 4 (ryt. W. Czalkowski).
 
Kościół w Tomaszowie Lubelskim, (W:) Sprawozdanie i Wydawnictwo Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1910, Kraków 1911, s. 19—28, il.
 
Kościółek w Dubience, „Czytelnia Niedzielna", 1859, nr 13, s. 101—102.
 
Kościółek w Tomaszowie Lubelskim, „Architekt", R. 11, 1910, grudzień, s. 192—193. RecI K. R. „Ziemia", R. 2, 1911, nr 4, s. 62—63.
 
Kościuszko na Sławinku, „Kultura i Życie", 1960, nr 13 (dod. „Sztandaru Ludu").
 
Kościuszko na Ziemi Lubelskiej, „Kurier Lubelski", 1967, nr 218 z 17 IX. Sławinek.
 
Kowalczyk J., Architektura sakralna między Wisłą a Bugiem w okresie późnego baroku, [w:] Między Wschodem a zachodem, cz. III Kultura artystyczna, pod red. T. Chrzanowskiego, Lublin 1992.
 
Kowalczyk Jerzy, Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny, „Kultura i Życie", 1952, nr 21, il. (dod. „Sztandaru Ludu").
 
Kowalski Marek Arpad, Domki dla lalek, „Tygodnik Kulturalny", 1974, nr 26 z 30 VI. M. in. o skansenie.
 
Kowerska Zofia Antonina, Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t. 6, 1892, z. 2, s. 426—430. Wola Gałęzowska.
 
Kozarski (rys.), Chata wieśniacza z okolic Terespola, „Tygodnik Ilustrowany", t. 16, 1867, nr 424, s. 216 (ryt. A. Karmański).
 
Kozicki J. (fot.), Kępa Chotecka, „Sztandar Ludu", 1974, nr 55 z 6 III.
 
Koźmian Kajetan, Pamiętniki, t. I, Wrocław 1972. Gałęzów, Wronów, Przybysławice, Abramowice, Prawiedniki, Piotrowice.
 
Koźmian Władysław, Kilka słów o mieszkańcach parafii Krzczonów w powiecie lubelskim (z materiałów nadesłanych na wystawę rolniczo-przemysłową w Lublinie 1901 r.), „Wisła", t. 16, 1902, cz. 3, s. 311.
 
Krasnobród, „Sztandar Ludu", 1974, nr 159 z 6—7 VII.
 
Krassowski Czesław [Witold], Centralne drewniane kościoły barokowe, „Biuletyn Historii Sztuki", R. 21, 1959, nr 1, s. 115—116. Borowica.
 
Krassowski Witold, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961. M. in. zabytki drewn. z 9 miejscowości Lubelszczyzny.
 
Kraszewska Józefa, Dzwonnica w Sławatyczach w Siedleckiem, „Wieś Ilustrowana", R. 2, 1911, nr 10, s. 31.
 
Kraszewski B. (rys.), Dom Franciszka Karpińskiego w Kraśniku, „Kłosy", t. 45, 1887, nr 1170, s. 349, (ryt. S. Antoszewicz).
 
Kraszewski K., Z Kazimierza nad Wisłą, „Wędrowiec", R. 40, 1902, nr 17, s. 326.
 
Kraszewski Kajetan, Sosnowica i wspomnienia o Kościuszce, „Kłosy", t. 38, 1884, nr 908, s. 38—41.
 
Kraśnik — dworek modrzewiowy, „Sztandar Ludu" 1974, nr 81 z 5IV.
 
Kriechbaum Ed. (Woislawize), Das polnische Bauernhaus im Kreise Cholm, „Zeitschrift fur Osterreichische Volkskunde", R, 23, 1917, z. 3/4, Wiedeń 1917, s. 49—59, il.
 
Król Mieczysław, „Fiskus" wśród zabytków, „Kamena", 1972, nr 16 z 30 VII.
 
Krótka charakterystyka tradycyjnych form architektury ludowej, (W:) „Ze studiów nad budownictwem wiejskim. Prace IUA", R. 6, z. 1/16, Warszawa 1957, s. 31—54, il.
 
Krótki zarys historii architektury, Warszawa 1957, ss. 352, il.
 
Krynicki K., Rys geografii Królestwa Polskiego, wyd. II, Warszawa 1902. Wola Okrzejska.
 
Krzysztofowicz Stefania, O sztuce ludowej w Polsce, Warszawa 1972, ss. 152, il. Chałupa lubelska, Kropiwki, Sąsiadka.
 
Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Lubelskiego, Lublin 1934. Statystyka wiatraków w pow. lubelskim, hrubieszowskim, radzyńskim; młynów wodnych w pow. lubelskim, janowskim, biłgorajskim, hrubieszowskim, tomaszowskim, chełmskim i radzyńskim. Fotografie budowli drewnianych w Radecznicy, Klemensowie, Korczówce, Ortelu Królewskim, Woli Okrzejskiej.
 
Księga Pamiątkowa Wystaw Lubelskich, Warszawa 1902, ss. 4-}-93, il. Pr. zb. wyd. star. Zarządu Lubelskiego Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w 1900 r. Zagroda włościańska w Trzebieszowie.
 
Kultura ludowa — dobrem narodu, „Nasza Wieś", 1972, nr 21 z 21 V.
 
Kuncewicz Adam, Plany przeglądowe miast polskich, Warszawa 1929, Sekcja Urb. ZAP PW. 14 miast z woj. lubelskiego.
 
Kunicki Leon, Ubiory włościan z okolic Podlasia Nad-Bużnego, „Tygodnik Ilustrowany", R. 4, 1862, t. 6, nr 150, s. 56. Rysunek chaty i kościółka drewnianego.
 
Kurzątkowska Alicja, Chałupa w Rudce Kijańskiej, „Sztandar Ludu", 1973, nr 292 z 8—9 XII.
 
Kurzątkowska Alicja, Osiemnastowieczna farfurnia w Zwierzyńcu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 1958, nr 4, s. 649—651.
 
Kurzątkowski [Mieczysław], Budownictwo drewniane. Z dziejów zabytków lubelskich V.), „Życie Lubelskie", 1957, nr 53, s. 6.
 
Kurzątkowski M., Procesy integracyjne w kulturze artystycznej ziem między Wisłą i środkowym Bugiem na przykładzie architektury, [w:] Między Wschodem a Zachodem, cz. III Kultura artystyczna, pod red. T. Chrzanowski, Lublin 1992, s. 15-22.
 
Kurzątkowski M[ieczysław], Frampol. (Wędrówki po Lubelszczyźnie), „Kultura i Życie", 1956, nr 30 z 19 VIII (dod. „Sztandaru Ludu").
 
Kurzątkowski Mieczysław, Procesy integracyjne w kulturze artystycznej ziem między Wisłą i środkowym Bugiem na przykładzie architektury, [w:] Między Wschodem a zachodem, cz. III Kultura artystyczna, pod red. T. Chrzanowskiego, Lublin 1992.
 
Kusiba Marek, Jak umiera zabytek..., „Kamena", 1972, nr 23 z 5 XI. Żyrzyn.
 
Kwaśniewski Krzysztof, Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym. Studium na podstawie materiałów etnograficznych z drugiej polowy XIX oraz XX wieku, Wrocław 1963, ss. 190, il. Choroszczynka, Nowosiółki, Czernięcin.
 
Laskowski K., Z Podlasia, „Wieś Ilustrowana", 1910, z. 12, s. 26—31. Sosnowica.
 
Legendy i fakty, „Życie Warszawy", 1972, nr 128 z 30 V. Zawieprzyce.
 
Leo L. (fot.), Biłgoraj, „Zielony Sztandar", 1974, nr 90 z 10 XI. Zagroda sitarska w Biłgoraju.
 
Lerue A[dam], Album Lubelskie, oddział 1, poszyt 1—8, Warszawa 1857; oddział 2, zeszyt 1, 1858; zeszyt 2, 3, 1859; zeszyt 4, 1860. Kazimierz, Chodel, Krupe, Szczebrzeszyn — przy budynkach murowanych fragmenty budowli drewnianych.
 
Lis Józef, W obliczu jubileuszu 650-lecia miasta (III). Niewykorzystana szansa, „Sztandar Ludu", 1966, nr 142 z 17 VI. O skansenie.
 
Ljubarskyj Semen, Seło Wytułyn Konstantyniwśkoho powitu na Pidljaszszi, „Duchownyj Sijacz", R. 1, 1927, cz. 16, s. 8—11.
 
Loski J., Witulin, „Tygodnik Ilustrowany", t. 1, 1876, nr 2, s. 17—18.
 
Lubartów (Lewartów), „Ziarno", 1906, nr 7, s. 126—129.
 
Lubelski skansen nadal w sferze marzeń?, „Kurier Lubelski", 1963, nr 156 z 6 VII.
 
Lubelski skansen zyskał aprobatę, „Kurier Lubelski", 1962, nr 265 z 13 XI.
 
Lubelskie, cz. I, Kraków 1883, (reed. 1962).
 
Lublin w 30-leciu (41). Muzeum Wsi, „Kurier Lubelski", 1974, nr 185 z 9—10 VIII.
 
Lublin, „Tygodnik Ilustrowany", R. 53, 1912, nr 14. 4 rys. z Lublina z fragm. bud. drewn.
 
Lud Polski. Podręcznik etnografii Polski, Lwów—Warszawa— —Kraków 1926, ss. 238, il. Międzyrzec, Łuków.
 
Łaszczów. „Ziarno", 1906, nr 9, z. 2 III, s. 166. Fot. bóżnicy — H. Levittoux.
 
Łęczna. Rozwój i przemiany planistyczne miasta, (W:) Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Architektura 1, Kraków 1956, s. 47— 67, il.
 
Łoza Stanisław, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
 
Łoziński Jerzy Z., Miłobędzki Adam, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967. Sarnów, Żyrzyn.
 
Łuków miasto powiatowe w województwie lubelskim, Łuków 1930.
 
Łuskina Ewa, W obronie piękności kraju, Kraków 1910. Witulin, Wrzelowiec.
 
M. N. G., Świątyni i driewnosti chołmśkogo kraja, S. Peterburg 1888. Syczyn, Witulin, Bukowice, Czerniejów.
 
Maciąg Michał, Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 431. Turobin.
 
Majątek Czerniejów, „Wieś Ilustrowana", R. 4, 1913, nr 10, s. 6.
 
Majewski Feliks, Wizyta Pasterska Jego Excellencyi Ks. Franciszka Jaczewskiego Biskupa Lubelskiego, odbyta w 1906 roku od 1 maja do 11 czerwca, Warszawa 1906, ss. 80, il.
Janów Lub., Biała, Huta Krzesz., Krzeszów, Bukowina, Górecko, Chodywańce, Oszczów, Trzeszczany, Moniatycze.
 
Majewski Jan Stanisław, Adamów i okolice, Łuków 1929. Wola Okrzejska.
 
Majkut Józef, U proboszcza w Okrzei, „Słowo Powszechne", 1955, nr 156 z 2—3 VII.
 
Mała rzecz a cieszy, „Zycie Warszawy", 1972, nr 86 z 11 IV. Żyrzyn.
 
Mann [Aleksander], Widok na klasztor OO. Reformatów w Kazimierzu n. W., „Tygodnik Ilustrowany", R. 64, 1923, nr 11, s. 167.
 
Marczakowa Krystyna, Sprawozdanie z badań penetracyjnych prowadzonych na zlecenie Wydziału Kultury WRN w Lublinie przez Katedrę Etnografii i Etnologii UMCS w pow. tomaszowskim w roku 1962, b.m. i d., maszynopis MWL, ss. 54.
 
Margulius S. (fot.), Kościół w Tomaszowie Lubelskim, „Biesiada Literacka", t. 27, 1889, nr 25—703, s. 385.
 
Markowa Ewa, Mazurek Leszek, Legenda zarosła pokrzywą, „Kurier Lubelski", 1969, nr 197 z 24 VIII. Zawieprzyce.
 
Masłowski Stanisław (mai.), „Pod Twoją Obronę". Wnętrze kościoła drewnianego w Garbowie, „Tygodnik Ilust.", 1902, nr 20, s. 381.
 
Masłów Leonid, Derewjani cerkwy Cholmszczyny ta Pidljaszszja, Kraków 1941, ss. 20 + 1, il.
 
Maszyński J. (rys.), Chata we wsi Kuzawce nad Bugiem, „Tygodnik Ilustrowany", 1909, nr 30, s. 597.
 
Materiały do architektury bóżnic w Polsce, (W:) Prace Komisji Historii Sztuki, t. 4, z. 1, Kraków 1927 s. 1—25, il. Goraj.
 
Mazowsze, t. III, Kraków 1887 (reed. 1963).
 
Mazurek Z., Sytuacja ekonomiczna i społeczna na wsi lubelskiej po reformie uwłaszczeniowej 1864 r., (W:) „Annales UMCS", Sec. F. vol. IX, Lublin 1957, s. 211—246.
 
Miasta polskie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 8, 1963, z. 3/4, s. 167—223, il. Wymienia 10 miast z woj. lubelskiego.
263. Kamieński St., Klementowice, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie", R. 7, 1925, nr 6, s. 182—185.
 
Miasto młynów królewskich, „Kamena", 1971, nr 9 z 25 IV.
 
Michalczuk Stanisław, Lubelskie przedmieścia. Kalinowszczyzna. III, „Kurier Lubelski", 1973, nr 146 z 24 VI.
 
Miejsce urodzenia H. Sienkiewicza, Życie i Sztuka „Kraj" (Petersburg), 1902, nr 27, s. 304. Fot. dworku w Woli Okrzejskiej.
 
Miele wiatrak z jednym skrzydłem..., „Kurier Lubelski", 1973, nr 119 z 22 V. Wiatraki w Woli Osińskiej — fot. J. Trembecki.
 
Między Tanwią a Ładą, Biłgoraj (b.d.), maszynopis autora. O budownictwie, s. 103—127.
 
Między życiem a legendą, „Sztandar Ludu", 1964, nr 175 z 25— —26 II. Fot. kapliczki prawosławnej nad Bugiem.
 
Międzybłocki B., Monografia powiatu radzyńskiego, Radzyń Podlaski, 1930, ss. 61, il. Borki, Siemień, Żerocin, Szóstka.
 
Mikulski Józef, Co jest godnego uwagi w półn. części woj. lub., „Przegląd Krajoznawczy", R. 2, 1933, nr 7—9, s. 5—6. Gołaszyn.
 
Mikulski Zygmunt, Co zrobić z kamyczkiem, „Sztandar Ludu", 1970, nr 62 z 14—15 III. Wzmianka o skansenie.
 
Milczący świadkowie oskarżenia, „Kultura i Życie", 1956, nr 24 (dod. „Sztandaru Ludu"). Wola Okrzejska.
 
Milowicz K., Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t. 10, 1902, z. 3, s. 432. Modrym ec.
 
Miłobędzki Jerzy A[dam], Domy rzemieślnicze w miasteczkach południowej Lubelszczyzny, „Ochrona Zabytków", R. 5, 1952, nr 2, s. 117—122, gg Biłgoraj, Frampol, Modliborzyce, Zamość.
 
Mirosław J. (fot.) Fragment zabytkowego dworu w Leonowie, „Sztandar Ludu", 1973, nr 135 z 8 VI.
 
Mokłowski Kazimierz, Sztuka ludowa w Polsce, Lwów 1923. Kuzawka, Terespol, Kazimierz n. W., Goraj, Kraczewice, Wrzelowiec.
 
Monografia ilustrowana czyli opis kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim („Pamiątka z Częstochowy"), Warszawa 1908. Dzierzkowice, Annopol, Rzeczyca Ziemiańska, Boby, Ratoszyn, Borów, Prawno, Tomaszów Lub.
Monografia ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim, Warszawa 1899. Dzierzkowice, Annopol, Rzeczyca Ziemiańska, Boby, Ratoszyn, Borów, Prawno, Tomaszów Lub., Zaklików.
 
Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. I, Kultura materialna, Warszawa 1967. Kulno, Kazimierz, Opole, Bochotnica.
 
Muzea na Lubelszczyźnie dziś i jutro, „Chłopska Droga", 1971, nr 73 z 12 IX.
 
Muzeum Wsi Lubelskiej, „Kamena", 1973, nr 11 z 3 VI.
 
Muzeum Wsi Lubelskiej, „Życie Literackie", 1970, nr 27 z 5 VII.
 
Muzeum Wsi Lubelskiej, „Życie Warszawy", 1971, nr 12 z 15 I.
 
Muzeum Wsi Opolskiej. Kiedy na Lubelszczyźnie?, „Kurier Lubelski", 1970, nr 234 z 6 X.
 
Muzeum wsi za kilka lat, „Kurier Lubelski", 1974, nr 21 z 25—26 I.
 
Muzeum, jakiego nie znamy. ..Kurier Lubelski", 1963, nr 192 z 18—19 VIII. M. in. o wiatrakach na Lubelszczyźnie.
 
Na falach Bugu, „Wisła", t. 4, 1890, s. 122—132. Kostomłoty.
 
Na końskim targu w miasteczku, „Tygodnik Ilustrowany", t. 13, 1874, nr 317, s. 49. Łęczna.
 
Na Lubelszczyźnie pracuje coraz mniej wiatraków, „Kurier Lubelski", 1969, nr 141 z 18 VI. Ożarów.
 
Na szlakach turystycznych północnej Lubelszczyzny, „Kalendarz Lubelski 1972", Lublin 1972, s. 93—102, il. Sosnowica, Zawieprzyce.
 
Najbliższe szlaki turystyczno-krajoznawcze Lublina, „Przegląd Krajoznawczy", R. 2, 1933, nr 7/9, s. 2—3, il. Radzyń, Konopnica, Wrzelowiec.
 
Najmniejsza, „Kurier Lubelski", 1973, nr 9 z 21—23 IV. M. in. dzwonnica drewniana w Bychawie.
 
Nareszcie w odbudowie, „Kurier Lubelski", 1970, nr 90 z 17 IV.
 
Nestiukowa Irena, Monografia etnograficzna powiatu zamojskiego, maszynopis, ss. 133. Archiwum PTL, sygn. 219.
 
Nie istniejące zabytki, „Kalendarz Lubelski 1973", Lublin 1972, s. 71—79, il. Swierszczów.
 
Nie muzeum ale dom pisarza, „Kurier Lubelski", 1974, nr 52 z 3 III. Wola Okrzejska.
 
Nie samym chlebom, „Zielony Sztandar", 1071, nr 93 z 21 XI.
 
Nieco o przeszłości kościoła goreckiego, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie", R. 10, 1928, nr 10, s. 317—318. Górecko Kościelne.
 
Niedole sienkiewiczowskich dworków, „Sztandar Ludu", 1974, nr 256 z 1—3 XI. Wola Okrzejska.
 
Niemce wieś o dziwnej nazwie, „Sztandar Ludu", 1974, nr 223 • z 21—22 IX.
 
Notatka o wieży w Wojciechowie, „Wisła", t. 17, 1903, z. 3, s. 389. Fot. karczmy drewnianej w Wojciechowie.
 
Nowa Aleksandrya (Puławy), „Ziarno", 1905, nr 6, s. 66—68.
 
Nowak M., Historyczny opis kościoła parafialnego i cudownego obrazu Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim, Lublin 1960, ss. 100, il., rkps w zbiorach Biblioteki Kurii Biskupiej w Lublinie.
 
Nowakowski Kazimierz, Opis wsi Pawłów pow. lubelskiego, „Zbliska i Zdaleka", Lwów R. 2, 1934, z. 9/10, s. 252—259, il.
 
Nowe skanseny w Olsztynku i Lublinie, „Głos Wybrzeża" [Gdańsk], 1972, nr 197 z 19—20 VIII.
 
Nowosiółki, gmina Moniatycze. Fotografia dworku modrzewiowego Janiszewskich ze zbiorów Henryka Gawareckiego.
 
O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej, Wrocław 1953, ss. 45—7. Turobin, Kolembrody, Tomaszów Lub., Chłaniów, Uhrusk, Krasnobród, Wólka Leszczańska, Sosnowica.
 
Obojętność i troska. (Ludzie i żywe kamienie. II), „Kultura i Życie", 1956, nr 35 z 23 IX (dod. „Sztandaru Ludu"). Matczyn, Annopol, Tomaszów Lub.
 
Obrady Plenum KW PZPR w Lublinie. Temat: 30 rocznica istnienia PRL. Rozwój Lubelszczyzny w latach 1971—80, „Kurier Lubelski", 1972, nr 191 z 15 VIII. M. in. o skansenie w Lublinie.
 
Ocalić od zapomnienia, „Kamena", 1972, nr 14 z 2 VII.
 
Ochrona zabytków na Lubelszczyźnie, „Kurier Lubelski", 1971, nr 175 z 28 VII.
 
Ochrona zabytków w' województwie lubelskim w latach 1944— —1968, „Rocznik Lubelski", t. XII, 1969, s. 119—146. M. in. o zabytkach budownictwa drewnianego.
 
Ogrody polskie, Warszawa 1954, ss. 313, il. Sosnowica.
 
Okazy staropolskiego stylu budowlanego w Goraju i Wrzelowcu, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 372—377, il. i z. 2, s. 256.
 
Okazy staropolskiego stylu budowlanego w Goraju, „Kronika Powiatu Zamojskiego", R. 1, 1918, nr 23/24, s. 43—44.
 
Okniński R. (rys.), Lublin od strony Czechówki, „Tygodnik Ilustrowany", t. 13, 1889, nr 339, s. 404.
 
Okólniki urzędowskie, Lublin 1975, maszynopis MWL.
 
Olesiejuk Feliks, Budownictwo ludowe we wsi Łysolaje, praca magisterska na UMCS, ss. 49, il.; maszynopis PTL, nr 665.
 
Olszański Jan, Notatki o. Turobinie i Czemięcinie, „Teka Zamojska", R. 2, 1939, nr 2, s. 72—84.
 
Onoszko Eugeniusz, Dworek Wincentego Pola. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. (Zdjęcia: W. Górski, J. Szandomirski), Warszawa 1967, ss. 9, il.; maszynopis PKZ.
 
Opis historyczno-statystyczny parafii Międzyrzeckiej, Warszawa 1911, ss. 238.
 
Opis historyczny Dyecezji Lubelskiej przez [...] Kanonika Katedry Płockiej, proboszcza w Fajsławicach, Lublin 1845, rkps; odpis z 1892 r. w AKL, sygn. A-259.
 
Opowiadania o mieście Kraśniku i okolicy, Lublin 1927, ss. 134. Janów Lub., Biała, Urzędów.
 
Optołowicz Janusz, Budownictwo w powiecie lubelskim, praca magisterska na UMCS, ss. 76; maszynopis PTL, nr 646.
 
Oratorium nadbużańskie, „Sztandar Ludu" 1974, nr 111 z 11— 12 V. Hrebenne, Ortel Królewski, Teniatyska, Lubycza Królewska, Rogoźno, Perespa, Huta Dzierążyńska.
 
Orda Napoleon, Album widoków, Warszawa 1873, lit. M. Fajansa. Dworek Wincentego Pola. Reprod. w „Kalendarzu Lubelskim 1958", Lublin 1957, s. 51.
 
Orkiestra Włościańska w Starym Zamościu, „Tygodnik Powszechny", 1884, nr 41, s. 653 i 656. Chomęciska.
 
Orłowski Ryszard, O rolnictwie wieku XVIII czyli o zapomnianej książce Andrzeja Chylińskiego, „Kalendarz Lubelski 1963", Lublin 1963, s. 130—132, il. M. in. o sytuacji gospodarczej na teryt. Ordynacji Zamojskiej.
 
Orłowski Stanisław, Chałupy, [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 3/1991 (19), s.33-38.
 
Orłowski Stanisław, Kaplice, kapliczki, krzyże, [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2/1990 (24), s. 34-37.
 
Orłowski Stanisław, Mała architektura sakralna (I), [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1/1990 (23), s. 31-33.
 
Orłowski Stanisław, Napędzane siłami natury, [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 3/1190 (25), s. 46-49.
 
Orłowski Stanisław, Nie tylko chałupy, [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1/1991 (27), s. 34-38.
 
Orłowski Stanisław, Pałace, dwory, dworki, [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2/1991 (28), s. 40-44.
 
Orłowski Stanisław, Zabytki złotą księgą historii narodu [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”4/1989 (22), s. 66-71.
 
Orłowski Stanisław, Zakłady z lamusa, [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 4/1990 (26), s. 50-53.
 
Ostatnie stare chaty w Paszenkach (fot.), „Sztandar Ludu", 1973, nr 171 z 20 VII.
 
Ostrówki w Podlaskiem, „Ziarno", R. 10, 1906, nr 1. Fotografio kościoła drewnianego, dzwonnicy, chałupy.
 
Oto skansen?, „Kamena", 1975, nr 13 z 29 VI.
 
Ozdoby architektoniczne w budownictwie wiejskim w powiecie łukowskim, „Studia i Materiały Lubelskie", Etnografia 1, Lublin 1967, s. 63—76, il.
 
Paprocki Józef (fot.), Fragmenty architektoniczne Kazimierza nad Wisłą, „Tygodnik Ilustrowany", R. 47, 1905, nr 39, s. 715.
 
Parafia Matczyn, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie", R. 10, 1928, nr 7, s. 218—220.
 
Parafia Prawno, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie", R. 9, 1927, nr 3, s. 84—86.
 
Parafia Żyrzyn, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie", R. 9, 1927, nr 2, s. 60—61; dokończenie w nr. 3, s. 83—84.
 
Paragrafy — i szybkość działania, „Życie Warszawy", 1972, nr 290 z 5 XII. Żyrzyn.
 
Park w Niemcach, „Sztandar Ludu", 1974, nr 251 z 26—27 X.
 
Peter Janusz, Dawne szpitale w Tomaszowie Lubelskim i w jego powiecie w granicach obecnych, Lublin 1946, ss. 25-f-l.
 
Petera Janina, Budownictwo ludowe na Ziemi Lubelskiej, „Kalendarz Lubelski 1972", Lublin 1971, s. 79—88, il.
 
Pękalski Michał, Biłgorajskie budownictwo drewniane, „Polska Sztuka Ludowa", R. 13, 1959, s. 140—160, il.
Sztuka ludowa na pograniczu Lubelszczyzny i Podlasia. (Z materiałów obozu naukowego PIS w Kozłówce, pow. Lubartów), „Studia i Materiały Lubelskie", Etnografia 1, Lublin 1962, s. 107—146, il. Architektura, s. 114—121.
 
Piasecki Jakób, Opisanie klasztorów i kościołów księży Franiszkanów prowincji polskiej, „Pamiętnik Religijno-Moralny", t. 8, 1845, s. 546—553. Górecko Kościelne.
 
Piaścik Franciszek, Powołanie Centralnego Ośrodka Informacyjnego do Spraw Inwentaryzacji Budownictwa i Architektury Ludowej, „Etnografia Polska", R. 2, 1959, s. 401—403.
 
Piątek Wincenty, Ziemia Hrubieszowska, Hrubieszów 1965, maszynopis powielany, ss. 51, il.
481. [Piątkowski Franciszek] F. P., Lubelski skansen otwarty, „Sztandar Ludu", 1972, nr 287 z 2—3 XII.
 
Piechotka Kazimierz i Maria, Bóżnice drewniane, Warszawa 1957, ss. 220, il. Markuszów, Józefów n. W., Izbica, Biłgoraj, Tomaszów Lub., Międzyrzec.
 
Piechotka Kazimierz, Badania budownictwa ludowego przez Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, „Polska Sztuka Ludowa", R. 2, 1948, nr 1, s. 34—37, il. Kazimierz n. Wisłą.
 
Pieszko Michał, Zjazd naukowy imienia Szymonowica w Zamościu 28—29 IX 1929 r., (W:) Pamiętnik Zjazdu Naukowego imienia Szymona Szymonowica we wrześniu 1929 r., Zamość 1930, s. 77—96. Czernięcin.
 
Piotrowicz T., Horodło współczesne, (W:) Horodło, praca zbiorowa pod red. T. Piotrowicza, Hrubieszów 1928. Horodło, Matcze, Strzyżów, Hrebenne.
 
Piwocki Ksawery, Drewniane kościołki pounickie na Podlasiu, „Nowa Ziemia Lubelska", R. 2, 1933, nr 25 z 25 I. Witoroż, Korczówka, Kolembrody, Przegaliny.
 
Plany dalekie i bliskie, „Życie Warszawy, 1972, nr 30 z 29 II. Żyrzyn.
 
Pleszczyński Adolf, Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa 1892, ss. 226 f-6.
 
Płockie i południowa Lubelszczyzna. Trzecia wycieczka po kraju, Warszawa 1927, ss. 77, il. Janów Lub., Biłgoraj, Tarnogród.
 
Pod Kraśnikiem, „Tygodnik Ilustrowany", R. 56, 1915, nr 27.
 
Podgórski Maciej, Notatki z powiatu, „Kamena", 1969, nr 18 z 31 VIII. Potoki, Kniazie, Hrebenne.
 
Podlasie. Piąta wycieczka po kraju, Warszawa 1929, ss. 100, il. Sosnowica, Studzianka.
 
Podzwonne dla dworu, „Życie Warszawy", 1974, nr 132 z 4 VI. Niemce.
 
Poleszak Jan, Poszukiwania. IV-Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 429. Radawczyk.
 
Polski J. (fot.), Studnia na Kalinowszczyźnie, „Kurier Lubelski", 1974, nr 66 z 19 III.
 
Poniatowski Stanisław, Etnografia Polski, (W:) Wiedza o Polsce, t. 5/III [Warszawa 1932], s. 191—334, tabl., il. O budownictwie, s. 229—238.
 
Poszukiwania. W-Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, B. 430. Kraśnik.
 
Poszukiwania.. IV — Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. 4, s. 561. Lublin.
 
Powiat hrubieszowski, „Przegląd Tygodniowy", t. 4, 1892 II, s. 145—165.
 
Powiat krasnostawski, „Przegląd Tygodniowy", t. 8, 1896 II, s. 140—160.
 
Powiat tomaszowski, „Przegląd Tygodniowy", t. 3, 1891 II, s. 153—157.
 
Powiat zamojski, „Przegląd Tygodniowy" t. 5, 1894 I, s. 1—22.
 
Prace konserwatorskie. Województwo lubelskie, „Ochrona Zabytków", R. | 1952, nr 4, s. 271—277. Bychawa.
 
Prawem chronione, „Polityka", 1972, nr 20 z 13 V. Wierzbica.
 
Problemy ochrony zabytków rury stycznych na przykładzie wsi Pańków w woj. lubelskim, „Ochrona Zabytków", R. 24, 1971, nr 3, s. 203— 206, il.
 
Problemy regionalizacji w studiach nad zabudową wsi, (W:) „Ze studiów nad budownictwem wiejskim. Prace IUA", R. 6, z. 1/16, Warszawa 1957, s. 55—101, il. Zamość, Tarnogród.
 
Próbujemy sprostać trudnym sprawom, „Kurier Lubelski", 1970, nr 243 z 16—17 X. M. in. o skansenie lubelskim.
 
Przegaliński Robert, Dzieje przechodzenia własności Gościeradów skreślone na podstawie notatek Eligiusza hr. Suchodolskiego, „Wiek", 1894, nr 131.
 
Przesmycka Elżbieta, Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Lublin 2008.
 
Przesmycka Elżbieta, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.
 
Przewłocki Konstanty, Wspomnienia, (W:) Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. 1, Buenos Aires—Paryż 1963, s. 164, 171. Wola Gałęzowska.
 
Przewodnik po Polsce, Warszawa 1966. Gałęzów, Chomęciska Małe, Zawieprzyce, Żyrzyn.
 
Przy organizacji skansenu. Trudności nieprzezwyciężalne, „Sztandar Ludu", 1970, nr 134 z 8 VI.
 
Przyborowski Walery L., Lublin i Ziemia Lubelska, Warszawa 1951, ss. 120, il.
 
Pstrokońska Barbara, Muzea pod otwartym niebem, „Zielony Sztandar", 1972, nr 73 z 10 IX.
 
Pszenny Adam, Zabytki na sprzedaż, „Kamena", 1974, nr 1 z 131. O skansenie.
 
Puławy, „Tygodnik Ilustrowany", R. 64, 1923, nr 31.
 
Puszet L., Studya nad polskiem budownictwem drewnianem: I. Chata, Kraków 1903.
 
R. L., Poszukiwania. IV-Chata, „Wisła", t. 6, 1902, z. 2, s. 430. Motycz.
 
Raczyński Jerzy, Przyczynki do historii ciesielskich konstrukcji dachowych w Polsce, Warszawa 1930. Kawęczyn, Gościeradów, Lublin, Lubartów.
 
Radostów. Fotografia drewnianego dworku Dobieckich. Ze zbiorów Henryka Gawareckiego.
 
Rec.: Baranowski W., Zofia Staszczak, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim w XIX i XX wieku, Wrocław 1963, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 14, 1966, nr 2, s. 391—393; Pokropek Marian: Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim w XIX i XX wieku, Wrocław 1963, „Etnografia Polska", t. 9, 1965, s. 572.
 
Rec.: Gawarecki Henryk, Nie chcemy takich „przewodników". „Lublin i Ziemia Lubelska", „Życie Lubelskie", 1951, nr 265 z 7—8 II.
 
Reckowicz Kazimierz, Cechy budownictwa ludowego w pogórzu Iwowsko-tomaszowskim, rkps, ss. 19; archiwum PTL, sygn. 157.
 
Reinfuss R., Swiderski J., Sztuka ludowa w Polsce, Kraków 1960. Architektura, s. 7—24; ryc. 2: Urzędów, Międzylesie.
 
Reinfuss Roman, Badania nad kulturą ludową w XXV-leciu Polski Ludowej, (W:) „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku", grudzień 1969, nr 10, s. 62—67, il.
 
Reinfuss Roman, Fryś Ewa, Mulkiewicz Olga, Czarnecka Maria, Sprawozdanie z badań penetracyjnych prowadzonych ż ramienia Wydziału Kultury PWRN w Lublinie via terenie powiatu krasnostawskiego i sąsiednich, Kraków 1959, maszynopis MWL, ss. 28, mapka. Budownictwo, s. 3—7, rys. 3.
 
Reinfussowa-Cieśla Zofia, Dom z wnęką w polskiej architekturze ludowej, „Polska Sztuka Ludowa", R. 6, 1952, nr 4/5, s. 263—269, il. Radzyń, Nowosiółki.
 
Rejestr ogrodów zabytkowych województwa lubelskiego. Warszawa 1947—1948, maszynopis, ss. 76. Wymienia 29 dworów drewnianych z woj. lubelskiego.
 
Remanent zabytków na przykładzie jednego powiatu, „Literatura", 1975, nr 7 z 13 II. Rogoźno.
 
Reportaż z pow. biłgorajskiego. Fot. dzwonnicy w Bychawie, lamusa w Hucie Krzeszowskiej.
 
Rola i założenia Muzeum Wsi Lubelskiej, (W:) Muzealnictwo lubelskie. Materiały z konferencji, Lublin 1972, s. 37—43, Muzeum Okręgowe w Lublinie.
 
Rozplanowanie wnętrza chałupy chłopskiej na obszarze woj. lubelskiego w XIX i XX w., „Prace i Materiały Etnograficzne", I 18, cz. 1. Lubelskie, Wrocław 1961, s. 303—359, il.
 
Rozpoczęto renowację dworku Kościuszków, „Kurier Lubelski", 1968, nr 274 z 19 XI.
 
Rozpoczyna się budowa skansenu, „Sztandar Ludu", 1963, nr 227 z 25 IX.
 
Rulikowski Józef, Urywek wspomnień [...] z obszerniejszego rękopisu (1731—92 r.), Warszawa 1862, ss. 304. Chełm, Gródek, Świerszczów.
 
Rusek Tomasz, Domy mieszczańskie z Kamionki, pow. Lubartów (I polową XIX w.), „Polska Sztuka Ludowa", R. 10, 1956, nr 6, s. 363—365.
 
Rutkowski Miecz[ysław], Kościuszko w Lublinie i Ziemi Lubelskiej, „Ziemia Lubelska", 1917, nr 517.
 
Rynek w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, „Tygodnik Ilustrowany", 1902, nr 21, s. 411.
 
Rynek w Kazimierzu, „Tygodnik Ilustrowany", R. 64, 1923, nr 46.
 
Rysunki Andriollego z jego przejażdżki po kraju, „Kłosy", t. 43, 1886, nr 1099 z 10 VII. 2 rysunki z Kazimierza n. Wisłą.
 
Rysunki budownictwa ludowego pow. biłgorajskiego. Archiwum PTL, sygn. 953.
 
S. O[strołęcki], O miejscu urodzenia i pierwszego pobytu Wincentego Pola, rkps z 1913 r. w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 137.
 
S., Z Hrubieszowskiego. Korespondencja „Przeglądu Katolickie-go", „Przegląd Katolicki", 1864, nr 20, s. 315—316. Dubienka.
 
Saczewski Cz., Posłuchać turkotu młyna..., „Zielony Sztandar", 1975, nr 26/27 z 30 III—3 IV. Młyn w Sierakowie (fot. L. Leo).
 
Sadowska Ewa Janina, Budownictwo drewniane Zamojszczyzny w zbiorach Archiwum Instytutu Historii Architektury Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, [W]Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny: Materiały ogólnopolskiej sesji popularno-naukowej, Zamość, 22-24 IX 1995, Zamość 1995.
 
Samek Jan (rec.): Bogusław Kopydłowski, Polskie kowalstwo architektoniczne, „Biuletyn Historii Sztuki", R. 23, 1971, nr 1, s. 71—74. il. Chłopiatyn.
 
Sas-Zubrzycki J., Podcienia polskie, Lwów 1916.
 
Schultz Arved, Ethnographischer Bilderatlas von Polen (Kongress Polen), Berlin 1918, ss. 211, il. Rogoźnica, Krępiec, Rogoźniczka, Brzeźno, Konopnica.
 
Seruga Józef, Wspomnienia Kajetana Koźmiana z lat szkolnych w Zamościu, „Teka Zamojska", R. 3, 1920, nr 7, s. 101.
 
Seweryn Tadeusz, Prastare zabytki ludowej kultury w Polsce, „Kalendarz IKC 1933", Kraków 1933, il. Chmielita.
 
Siedliszcze, rys. dworu z 1847 r. w zbiorach mgra. inż. arch. T. Żurowskiego z Warszawy.
 
Sierpiński Seweryn Zenon, Obraz miasta Lublina, Warszawa 1850, ss. 185, il. Wzmianki o budynkach drewnianych w Lublinie.
 
Skansen — muzeum wsi lubelskiej, „Życie Warszawy", 1973, nr 2 z 3 I.
 
Skansen czy legenda, „Sztandar Ludu", 1974, nr 108 z 8 V.
 
Skansen łotewski, „Kurier Lubelski", 1972, nr 185.
 
Skansen staje się rzeczywistością, „Sztandar Ludu", 1969, nr 262 z 4 XI.
Skansen wsi lubelskiej, „Życie Literackie", 1973, nr 2 z 141.
 
Skarżyński Tomasz, Stodoły w polskim budownictwie ludowym XIX i XX wieku. (Etnograficzna analiza niektórych cech), „Lud", t. 47 za rok 1961, Wrocław 1962, s. 383—414, il. Zawada, Wronów.
 
Skibiński Stanisław, Chełmska kwatera Oskara Kolberga, „Kurier Lubelski", 1971, nr 184 z 8 VIII. Tarnów.
 
Skoczylas Wł. (rys), Kazimierz nad Wisłą, „Tygodnik Ilustrowany", R. 64, 1923, nr 3, s. 35.
 
Skrzyńska Kazimiera, Wieś Krynice w Tomaszowskiem, „Wisła", t. 4, 1890, z. I s. 80—112.
 
Sławinek i jego wody mineralne żelazne, „Wędrowiec", R. 21, 1883, nr 22, s. 337—345, il.
 
Słom. W. (fot.), Skarb z modrzewia, „Gromada-Rolnik Polski", 1972, nr 5 z 111. Kościół w Tomaszowie Lub.
 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wydany pod redakcją Filipa Sulimierskiego, Broni-sława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego, t. I—XV, Warszawa 1880—1902.
 
Smoleńcówna Karolina, Wieś Chmielnik w powiecie lubelskim, „Wisła", t. 3, 1889, z. 2, 1 237—252.
 
Sochaniewiczówna J., Materiał budowlany wsi polskiej, „Czasopismo Geograficzne", t. 6, 1928, z. 2/3, s. 86—96.
 
Soka1ski Bronisław, Powiat sokalski pod wzglądem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym, Lwów 1899, ss. 496, mapa. Liski, Sulimów, Kościaszyn.
 
Spalił się kościół, „Sztandar Ludu", 1973, nr 70 z 23 III. Hulcze.
 
Spis zabytków architektury i budownictwa, Warszawa 1964, wyd. MKiS ZMiOZ ODZ. Województwo lubelskie, s. 243—271; oprać. H. Gawarecki, J. Łoziński, A. Miłobędzki.
 
Spiss Tadeusz, Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Galicji, Lwów 1912. Kościoły i cerkwie drewniane z części pow. hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
 
Spłonął zabytkowy kościół, „Kurier Lubelski", 1962, nr 141 z 19 VI. Prawno.
 
Sprawozdanie Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1912, Kraków 1913, s. 31—72. Czułczyce, Świerże, Wereszczyn.
 
Sprawozdanie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie — 1909, Warszawa 1910. Tomaszów Lub.
 
Sprawozdanie z badań sztuki ludowej na terenie Powiśla Lubelskiego prowadzonych 6—12 maja 1960, b.m. i d., maszynopis MWL, ss. 15, mapka. Budownictwo, s. 3—5, il. 8.
 
Sprawozdanie z badań sztuki ludowej północno-wschodniej Lubelszczyzny, Sosnowica 1960, maszynopis MWL, ss. 44, il. Budownictwo, s. 3—8, rys. 18.
 
Sprawozdanie z badań sztuki ludowej przeprowadzonych rui wschodnim pograniczu woj. lubelskiego, b.m. i d., maszynopis MWL, ss. 26, mapka. Budownictwo, s. 5—6, 16—17, 21.
 
Sprawozdanie z działalności Sejmiku Hrubieszowskiego, „Przegląd Hrubieszowski", R. 6, 1925, nr 1/79. Hrubieszów, Miączyn, Mołodiatycze, Werbkowice, Strzyżów, Hrebenne.
 
Sprawozdanie z inwentaryzacji pomiarowej zabytków architektury, urbanistyki i budownictwa ludowego w roku 1956. Katedra Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 2, 1957, nr 1, s. 70—74. Z województwa lubelskiego 9 miejscowości.
 
Sroczyńska Janina, Poszukiwania. IV-Chata, „Wisła" t. 16, 1902, z. 3, s. 432. Hrubieszów.
 
St. W., Krótka wiadomość o kościele w Wojciechowie, „Wisła", t. 17, 1903, z. 3, s. 388—389.
 
Stan badań nad budownictwem wiejskim, „Polska Sztuka Ludowa", R. 18, 1964, nr 4, s. 193—201.
 
Stanek-Lebioda B., Raport o stanie zasobów i ochrony architektury i budownictwa drewnianego w regionie lubelskim (stan na 1996 r.), ROBiDZ, Lublin.
 
Staniszewska Zofia, Gródek Nadbużny, „Wisła" t. 9, 1895, z. 1, s. 127—129.
 
Staniszewski Tadeusz, Samorząd gminny w Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim w latach 1822—1864, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego", R. 1, 1961, nr 3, s. 7—38. Bohorodyca.
 
Stara cerkiew modrzewiowa, „Wieś Ilustrowana", R. 2, 1911, nr 1, s. 16. Fot. cerkwi drewnianej w Horoszczycach.
 
Stare chaty w Rudnie, „Sztandar Ludu", 1973, nr 168 z 17 VII.
 
Stare ciągniki, pojazdy i maszyny rolnicze w lubelskim skansenie, „Kurier Polski", 1971, nr 110 z 12—13 V.
 
Stare domy w Lublinie, „Tygodnik Ilustrowany", R. 59, 1918, nr 49.
 
Stary dworek Kościuszków jak nowy, „Express Wieczorny", 1971, nr 308 z 29 XII.
 
Stary dworek Kościuszków jak nowy, „Kurier Lubelski", 1971, nr 291 z 12 XII.
 
Stary dworek Wincentego Pola prawie jak nowy, „Kurier Lubelski", 1972, nr 130 z 4 VI.
Stary kościółek drewniany w Matczynie, „Sztandar Ludu", 1973, nr 249 z 19 X.
 
Stary Lublin, „Kurier Lubelski", 1967, nr 248 z 22 X. Dworki: W. Pola, Kościuszki, na Ponikwodzie.
 
Stary młyn o drewnianych „trybach" [...] w Rąblowie, „Sztandar Ludu", 1973, nr 168 z 17 VII.
 
Staszczak Zofia, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim w XIX i XX wieku, Wrocław 1963, ss. 232, il., mapy, „Prace i Materiały Etnograficzne", t. 24.
 
Staszic Stanisław 2755—1826, księga zbiorowa pod redakcją dra Zygmunta Klukowskiego, Lublin 1928. Jarosławiec, Bohorodyca, Dziekanów, Szpikołosy.
 
Staw w pow. chełmskim, rys. dworku z 1879 r. z albumu rodzinnego Cieszkowskich (w posiadaniu Brezów).
 
Stelmaszczyk Jan, To może być dobrym początkiem, „Kurier Lubelski", 1960, nr 43/44 z 14—15 II. O ginących zabytkach budownictwa chłopskiego.
 
Stępień W[aldemar] (fot.), Nieczynny młyn w Kłodzie, „Sztandar Ludu", 1973, nr 133 z 6 VI.
 
Stępski W. (rys.), Rynek w Kazimierzu, „Tygodnik Ilustrowany", R. 65, 1924, nr 47, s. 765.
 
Stronczyński Kazimierz, Widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim służące do objaśnienia opisu (1850—55). Atlas 6 i 7.
 
Stworzyński Mikołaj, Opisanie statystyczno-historyczne Dóbr Ordynacji Zamojskiej, rkps z 1834 r. w Zbiorach Biblioteki Ordy-nacji Zamojskiej, nr 1815. M. in. o budowlach drewnianych.
 
Suffczyński Kajetan, Zawsze oni. Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów, Poznań 1917. Wola Okrzejska, Sosnowica.
 
Sukienictwo w Ordynacji Zamojskiej w I połowie XIX w., „Przegląd Historyczny" t. 49, 1958, s. 486—509.
 
Surowiecki Władysław, Był budynek ..., „Świat", R. 6, 1956, nr 9, s. 22. Czernięcin.
 
Swidziński Roman, Przyczynki ludoznawcze z gminy Skierbieszów w powiecie zamojskim, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 298.
 
Szafer Tadeusz Przemysław, Ze studiów nad planowaniem miast w Polsce XVIII i pocz. XIX w, (W:) „Studia z Historii Budowy Miast. Prace IUA", R. 5, z. 1/14, Warszawa 1955.
 
Szczypa Krystyna, Budownictwo ludowe powiatu kraśnickiego, praca magisterska na UMCS, ss. 98, maszynopis, Lublin 1952.
 
Szejnert Małgorzata, Los zabytków. Rozmowa o deszczu, „Literatura", 1975, nr 7 z 13 II. Rogoźno.
 
Szematyzm grekokatolyćkoho duchowenstwa zluczenych eparchij Peremyśkoj, Samirśkoj i Sjanickoj na Rik Bożij 1938—39, Prze-myśl 1938. Wykaz cerkwi w południowych częściach pow. hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
Szewc Błażej, Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. i, s. 43. Wielącza.
 
Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, ss. 427. O Tomaszowie Lub. i części pow. tomaszowskiego.
 
Szlaki turystyczne województwa lubelskiego, „Nowa Ziemia Lubelska", R. 1, 1932.
 
Szlakiem biłgorajskich zabytków, „Kurier Lubelski", 1974, nr 122 z 26 V. Biłgoraj, Huta Krzeszowska, Tarnogród, Korytków Duży.
 
Sztuka ludowa Lubelszczyzny, „Kalendarz Lubelski 1973", Lublin 1973, s. 211—224, il.
Szyburska Teresa, Osiny. Dwór drewniany. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Warszawa 1966, ss. 37, il., fot. R. Kazimierski, maszynopis PKZ w Warszawie.
 
Szydłowski Tadeusz, Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, Kraków 1919. Garbów, Krzeszów, Sosnowica.
 
Szyller Stefan, Czy mamy polską architekturę?, Warszawa 1916, ss. 237. Jagodne, Wrzelowiec, Łaszczów, Tomaszów Lub., Bełżyce, Głusk.
 
Szyszko-Bohusz Adolf, Kościoły w Tomaszowie i Mnichoicie. Przyczynek do historii budownictwa drewnianego w epoce barokowej, (W:) Sprawozdanie Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, t. 8, Kraków 1912, s. 309—327, il.
 
Śladem romantycznej historii, „Kurier Lubelski", 1973, nr 95 z 21—23 IV. Sosnowica.
 
Śladkowski W., Aleksandrowicz A., W latach zaborów i nadziei wolności (1795-1831), [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, red. A. Zdunek, Lublin 1978.
 
Ślimacze tempo budowy skansenu, „Sztandar Ludu", 1971, nr 278 z 23 XI.
 
Śliwina Wanda J., Lud lubartowski. Szkic etnograficzny, „Lud", t. 29, 1930, s. 78—95, il. To samo jako nadbitka: Lwów 1930, ss. 20, il.
 
Świątkowski Wacław, Lubelskie. Czwarta wycieczka po kraju, Warszawa 1928, ss. 140, il.
Czernięcin, Urzędów, Józefów n. W., Sławinek, Parczew.
 
Świderek Kazimierz, Może zbiórka?, „Kurier Lubelski", 1967, nr 96 z 24 IV. Sławinek.
 
Tam gdzie żył i tworzył Szymon Szymonowicz. Dworek w Czernięcinie będzie odbudowany, „Życie Lubelskie", 1953, nr 82 z 4 IV.
 
Tarnogród 1567—1967. Monografia historyczno-gospodarcza, Tarnogród 1970, ss. 148, il.
 
Tarnowski Włodzimierz, Muzeum Wsi Lubelskiej, „Kamena", 1970, nr 10 z 10 V.
 
Tatarkiewicz Władysław, Trzy dwory podlaskie: Stanin, Jagodne, Sarnów, (W:) Prace Komisji Historii Sztuki, t. 5, z. 2, Kraków 1932, s. 167—173, il.
 
Teka nr 17: Lublin—Biłgoraj. Wieś, zagroda, chata, plany, rysunki i notatki, archiwum PTL, sygn. 1217.
 
Teleżyński Konstanty, Starożytny kościół w Tomaszowie Lubelskim, „Przegląd Lubelsko-Kresowy", R. 1, 1925, nr 14.
 
Teodorowicz Jadwiga, Drewniany kościół parafialny w Księżomierzy pow. Kraśnik, „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL", t. 6, z. 4, 1957, Prace z historii sztuki, Lublin 1958, s. 31— —45, il.
 
Tłoczek Ignacy, Chałupy polskie, Warszawa 1958, śs. 51, il. Sąsiadka, Baranów, Świerże, Urzędów, Frampol.
 
Tomaszów Lub. — fot. kościoła i dzwonnicy, „Przegląd Krajoznawczy", R. 2, 1933, nr 7/9, s. 53, 63.
 
Tradycja chałup kurnych i najprymitywniejszych urządzeń ogniowych na terenie woj. lubelskiego, „Studia i Materiały Lubelskie", Etnografia 2, Lublin 1967, s. 169—175, mapa.
 
Tradycya budownictwa ludowego w architekturze polskiej, Warszawa 1917, ss. 76, il. 62. Wrzelowiec.
 
Tradycya budownictwa ludowego, „Tygodnik Ilustrowany", R. 59, 1918, nr 6, s. 62. Rys. St. Szyllera: Kuźnia w Lubelskiem.
 
Trawińska Maria, Zagroda chłopska w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, cz. I. Budownictwo tradycyjne, Wrocław 1968, ss. 204, il. Horoszki, Przewłoka.
 
Trembecki J. (fot.), Zabytkowy dom z podcieniami w Łęcznej, „Kurier Lubelski", 1966, nr 230 z 30 IX-1 X.
 
Trudne początki lubelskiego skansenu, „Trybuna Ludu", 1974, nr 308 z 4 XI.
 
Trzebiński M[arian], Lublin, „Tygodnik Ilustrowany", R. 60, 1919, nr 26. 5 rys. z Lublina z fragm. bud. drewn.
 
Turysta, Wrażenia z Kazimierza nad Wisłą, „Wędrowiec", R. 34, 1896, nr 32, s. 96—101. Rys. E. M. Andriollego.
 
Tworek S., W okresie Średniowiecza i wczesnego Renesansu (do połowy XVI wieku), [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, red. A. Zdunek, Lublin 1978.
 
Typowe drewniane zabudowania w śródmieściu Włodawy, „Sztandar Ludu", 1970, nr 58 z 10 III.
 
Typy ludowe i budowle z pow. radzyńskiego, „Wisła", t. 17, 1903, z. 5, s. 573. Turów.
 
Typy ludowe i stary Bug pod Dubienką, „Tygodnik Ilustrowany", 1909, nr 26, s. 530. Fot. z fragm. domów drewn.
 
Typy ludowe J. P. Norblina, Kraków 1934, 24, tabl., 4 rys. Tabl. IV. ryc.: Chłopka lubelska — w tle chałupa drewniana.
 
Tyszka Wanda, Kazimierz nad Wisłą, „Ziarno", 1903, nr 28. Rys. domów drewn.
 
Uhnin, „Kurier Lubelski", 1968, nr 119 z 20 V. Fotografia wiatraka.
 
Ulica Podwale w Lublinie, „Tygodnik Powszechny", 1884, nr 3, s. 40.
 
Urmowski Seweryn (rys.), Zamek lubelski; rysunek z 1814 r., przed zamkiem zabudowa drewniana.
 
Urzędów. Domy podcieniowe w rynku. „Ziemia", R. 4, 1913, nr 44, s. 709.
 
Uwagi o osadnictwie, (W:) Z przeszłości Ziemi Łukowskiej, Lublin 1959.
 
Verdmon de Jacąues Leonard, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902, ss. 330, nlb 4, VII, 1.
 
Voge1 Z. (rys.), Kazimierz n. W. Widok rynku; rysunek, neg. fot., IS PAN 36 368. 670. W. D.; Wizyta Pasterska J. E. Ks. Jaczewskiego Biskupa lubelskiego w dekanatach: Nowo-Aleksandryjskim, Garwolińskim i Łukowskim, „Przegląd Katolicki", R. 33, 1895, nr 31, s. 490. Garbów.
 
W dworku Kościuszki muzeum UMCS, „Kurier Lubelski", 1972, nr 160 z 9 VII.
 
W dworku Kościuszków Dom Pracy Twórczej UMCS, „Kurier Lubelski", 1968, nr 227 z 24 IX.
 
W Kumowie Majorackim dbają o piękno, „Gromada-Rolnik Polski", 1963, nr 103.
 
W lubelskim skansenie będzie ekspozycja starych ciągników, „Kurier Lubelski", 1974, nr 67 z 20 III.
 
W lubelskim skansenie, „Kurier Lubelski", 1974, nr 134 z 9 VI.
 
W nowym skansenie dworek Wincentego Pola, „Gromada-Rolnik Polski", 1974, nr 28 z 5 III. Polski Atlas Etnograficzny — patrz załącznik.
 
W ochy i Koziary, „Wisła", t. 7, 1893, s. 719—735.
 
W pogoni za utraconym pięknem, „Miesięcznik Ludowy", R. 1, 1947, nr 8/9/10, s. 26—30.
 
W przyszłym roku prawie nowy dworek Kościuszków, „Sztandar Ludu", 1969, nr 54 z 5 III.
 
W Różance nad Bugiem powstanie skansen, „Kurier Lubelski", 1967, nr 94 z 21—22 IV.
 
W sprawie zabytkowej drewnianej architektury cerkiewnej powiatu Tomaszów Lubelski, „Ochrona Zabytków", R. 25, 1972, nr 4, s. 276— —285, il.
 
Wadowski Jan Ambroży, Kościoły diecezji chełmskiej, rkps nr 2, Biblioteka PAN w Krakowie, sygn. 2372/1.
 
Wagner W. (fot.), Ogólny widok wsi Krzczonów pod Lublinem, „Wieś Ilustrowana", R. 1, 1910, z. 6, s. 9.
 
Walicka Anna, Dworek Pola w obłokach, „Kamena", 1971, nr 23 z 7 XI.
 
Wankie Władysław, Stary Lublin. Obrazy B. Kopczyńskiego w TZSP, „Świat" (Warszawa), R. 13, 1918, nr 41, s. 5.
 
Wanowski Jan, Materiały i krótki przebieg dziejowy i historyczny kościoła w Dubie, pow. tomaszowskiego, woj. lubelskiego, rkps ss. 16. Archiwum PTL, sygn. 106.
 
Warchałowski Jerzy, Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. 4, s. 561—563. Lublin, Wrzelowiec.
 
Wasilewski Zygmunt, Jagodne (wieś w powiecie łukowskim, gminie Dąbie). Zarys etnograficzny, Warszawa 1889, ss. 251 + 7, il., biblioteka „Wisły", t. 4.
 
Wasyluk Marcin, Mokrany Stare. (W): Zagadnienia Pracy Kulturalnej, R. 2, poświęcony sprawom kultury wsi, Warszawa 1936, s. 138— —167.
 
Waszkiewicz Jerzy, Budownictwo sitarskie, [w:] „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1/1988 (15), s. 50–54.
 
Wawrzeniecki M. (rys.), Kazimierz. Widok na starą synagogę, „Świat" [Kraków], R. 3,1890, s. 228.
 
Wawrzosek Janusz, Dwie strefy?, „Kamena", 1972, nr 21 z 8X.
 
Wczoraj spłonęło na Lubelszczyźnie 14 budynków i 1 wiatrak, „Kurier Lubelski", 1964, nr 160 z 9 VII. Zezulin.
 
Wejchert Henryk, Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 432. Szystowice.
 
Wejchert Kazimierz (jr), Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Warszawa 1947. Włodawa, Michów, Goraj.
 
Wełna Matylda, Bliskie a zaniedbane, „Kamena", 1967, nr 22 z 30X1. Zawieprzyce.
 
Wer. J., Zabytki sprzed wieków, „Sztandar Ludu", 1968, nr 256 z 28 X. Krasienin, Kraśnik.
 
Weremczuk Stanisław, Alarm dla skansenu, „Nasza Wieś", 1974, nr 43 z 27 X.
 
Wesoiowska Henryka, Z badań historyczno-etnograficznych nad dolnośląskim budownictwem wiejskim w XVIII wieku, (W:) „Roczniki Etnografii Śląskiej", t. 1, Wrocław 1961, i 37—62, il. Nowosiółki nad Bugiem, Ryczki.
 
Wiatrak w Uhninie, „Kurier Lubelski", 1968, nr 125 z 27 V.
 
Wiatraki i chałupy w kraśnickim skansenie, „Kurier Lubelski", 1970, nr 24 z 29 I.
 
Wiatraki z Woli Sobieskiej, „Poznaj swój kraj", R. 12, 1968, nr 6, s. 11, il.
 
Wiatraki Zamojskich z Sadurek, „Sztandar Ludu", 1974, nr 270 z 19 XI.
 
Wiatrowski Antoni, Z przeszłości rzemiosł hrubieszowskich, „Przegląd Lubelsko-Kresowy", R. 1, 1925, nr 2. Hrebenne, Tuikowice, Podhorce, Batorz.
 
Widoki Janowca nad Wisłą, „Tygodnik Powszechny", R. 1884, nr 46, s. 727, ryc.
 
Widoki Nowej Aleksandryi (Puławy), „Kłosy", t. 37, nr 956, s. 264—265.
 
Wielgus-Pawłowska Anna, Inwentarz materiałów kartograficznych Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1786—1941, Warszawa 1971, ss. 316. il. Nielisz.
 
Wieluński Jan, Dworek Kościuszków, „Kamena", 1971, nr 8 z 11IV.
 
Wieniarski Antoni, Czernięcin, „Tygodnik Ilustrowany", t. 2, 1860, nr 50, s. 468.
 
Wiercieński Henryk, Opis statystyczny Guberni Lubelskiej, Warszawa 1901.
 
Wierzbicki B. i S-ka (fot.), Stary dom w Goraju, „Wisła", t. 16, 1902, z. 2, s. 256. Fot. ze zbiorów H. Łopacińskiego.
 
Wieś i miasteczko, „Ziemia", R. 2, 1957, nr 12, s. 30. Hrubieszów.
 
Wieś i miasteczko. Materiały do architektury polskiej, t. 1, Warszawa 1916, ss. 216 + 3, il. 33 fotografie budowli drewnianych z województwa lubelskiego.
 
Wieś Studzianki. Zarys etnograficzny, „Wisła", t. 16, 1902, z. 2, s. 162—165.
 
Wieś w środku miasta, „Zielony Sztandar", 1972, nr 105 z 31 XII. O skansenie w Lublinie.
 
Wilczyński Jan, O znakach wyrażających koniec budowy, „Orli Lot", R. 11, 1930, nr 5/6, s. 105—107. Rys. Jan Staszewski. Lublin, Wrotków, Zadębie, Piaski, Łuszczów.
 
Wilgat T[adeusz], Wilgat K[rystyna], Gawarecki H[enryk], Województwo lubelskie, Warszawa 1957, ss. 378, nlb. 2+3 mapy. Przewodnik.
 
Willa „Podgórze" p. B. Orłowskiego w Puławach, „Tygodnik Ilustrowany", t. 7, 1870, nr 178, s. 336.
 
Willaume J[uliusz], Z dziejów wsi lubelskiej przed uwłaszczeniem, (W:) „Annales UMCS", Sec. F, vol. X, Lublin 1958, s. 80—154.
 
Winkler Aleksandra, Biłgoraj, „Wędrowiec", R. 21, 1883, nr 49, s. 772—774.
 
Wisznicki M. (fot.), Chata lubelska, „Ziemia", R. 2, 1911, nr 40, s. 657. Urzędów.
 
Wiszniów — dwór, fot. z 1910 r. ze zbiorów Henryka Gawareckiego.
 
Witowt, Chałupa drobno szlachecka we wsi Olszewnicy (pow. radzyński, gmina i parafia Kąkolewnica), „Wisła", t. 17, 1903, z. 4, s. 483— —485.
 
Wizja drewna, „Sztandar Ludu", 1974, nr 123 z 25—26 V. O skansenie lubelskim.
 
Wizyta pasterska J. E. Biskupa Sufragana lubelskiego ks. A. Jelowickiego, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie", R. 9, 1927, nr 2, s: 47—51. Prawno, Karczmiska, Wojciechów.
 
Włodawa i Różanka, „Biblioteka Warszawska", t. 3, 1860, Warszawa 1860, s. 453—465. Suszno.
 
Włodek Ludwik. Miasteczko, „Tygodnik Ilustrowany", R. 58, 1917, nr 39, s. 477—478. Rys. M. Trzebińskiego z 1915 r.: Pod Kraśnikiem.
 
Wnętrze domu sitarskiego w Biłgoraju, (W:) Jana Jaworskiego Kalendarz Polski Ilustrowany na rok zwyczajny 1867, Warszawa 1867, s. 41.
 
Wojciechowski Stefan, Zaginione osady w Lubelskim, (W:) „Pamiętnik Lubelski", t. 1, 1929.
 
Województwo lubelskie jako teren turystyczny, (W:) „Kalendarz Express 1931", Lublin 1931, s. 70—74.
 
Województwo lubelskie w 15-tu tomach Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
 
Wyciąg haseł dokonany przez Władysława Sakławskiego z inicjatywy prof. Franciszka Uhorczaka, Lublin 1974, ss. 621, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Lubelski, Zakład Kartografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS.
 
Wolak Ryszard, Kiedy wreszcie powstanie Muzeum Wsi Lubelskiej?, „Kultura i Życie", 1969, nr 10 z 16 III (dod. „Sztandaru Ludu").
 
Wołyński J. (fot.), Piastowski klejnot nad Wisłą, „Tygodnik Ilustrowany", R. 64, 1923, nr 33, s. 525, 527. Kazimierz n. Wisłą.
 
Woydyno Władysław, Województwo lubelskie (W:) Polska w krajobrazie i zabytkach, t. 1, Warszawa 1931, s. 57—66. Wola Okrzejska.
 
Woźniak W[ojciech], Uchronić od zapomnienia „Zielony Sztandar", 1974, nr 58/59 z 21—25 VII. M. in. o skansenie lubelskim.
 
Wójcik Ryszard, Frasobliwy, „Widnokręgi", 1971, nr 1.
 
Wójcikowska Zofia, W rodzinnych stronach Henryka Sienkiewicza, „Kalendarz Lubelski 1972", Lublin 1971, s. 103—105. Wola Okrzejska.
 
Wójcikowski Włodzimierz, Muzea Lubelszczyzny, „Kalendarz Lubelski 1972", Lublin 1971, I 175—184, il. Chata Żeromskiego w Nałęczowie.
 
Wpływ środowiska geograficznego na formy osadnictwa i budownictwa wiejskiego w Polsce, „Lud", t. 39 za lata 1948—1951, Kraków — Poznań 1952, s. 228—252, il. Hyża.
 
Wreszcie muzeum budownictwa ludowego. Dworek W. Pola i cerkiew trafią do skansenu, „Kurier Lubelski", 1969, nr 106 z 7 V.
 
Wróblewski T[adeusz], Budownictwo ludowe w pracach Oskara Kolberga, „Lud", t. 42, 1955.
 
Wsie holenderskie na ziemiach polskich, „Przegląd Historyczny", t. 19, 1915, s. 64—82. Kontrakt zawarty z Holendrami osiadającymi w Kodniu w 1790 r.
 
Wskrzeszenie rynku polskiego, „Tygodnik Ilustrowany", R. 58, 1917, nr 5, s. 63—65. Kazimierz Dolny, Głusk.
 
Wstępne założenia do projektu muzeum skansenowskiego woj. lubelskiego, Lublin 1962, maszynopis MWL, ss. 39, il.
 
Wśród sosnowickich jezior, „Sztandar Ludu", 1973, nr 118 z 19— —20 V.
 
Wunder1ich E., Geographischer Bilderatlas von Polen, Berlin 1917, ss. 140, il., tabl., mapa. Rogoźnica, Kazimierz n. W., Krępiec, Lublin, Tomaszów Lubelski.
 
Wyczółkowski Leon (rys.), Lublin — Zamek, Lublin 1918. Na rysunku przed Zamkiem zabudowania drewniane.
 
Wykaz inwentaryzacji zabytkowego budownictwa ludowego wykonanych w latach 1920—1960, (W:) Sprawozdanie z 5-letniej działalności Centralnego Ośrodka Informacyjnego powołanego w sprawie koordynacji prac naukowo-badawczych w dziedzinie architektury i budownictwa ludowego. Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1962 s. 1—112, Województwo lubelskie, s. 46— —52. Maszynopis powielany.
 
Wykaz zabytków województwa lubelskiego, Lublin 1971, maszynopis powielany, ss. 52. Komisja Opieki nad Zabytkami Oddziału Lubelskiego PTTK.
 
Wykryto sprawców podpalenia kościoła, „Sztandar Ludu", 1972, nr 109 z9V. Łuków—Łapiguz.
 
Wypoczynek nad Bugiem, „Sztandar Ludu", 1974, nr 97 z 25 IV. Różanka.
 
Z 50 unikalnych obiektów składać się ma lubelski skansen, „Sztandar Ludu", 1971, nr 142 z 17 VI.
 
Z 533 wiatraków zostało już tylko ok. 200, „Kurier Lubelski", 1965, nr 161 z 12 VII.
 
Z badań nad budownictwem ludowym w województwie kieleckim, „Polska Sztuka Ludowa", R. 25, 1971, nr 2, s. 67—78, il. Analogie niektórych form z budownictwem Lubelszczyzny.
 
Z biegiem Wisły, „Kalendarz Lubelski 1972", Lublin 1971, s. 41— —54, il. Zabytkowy kościółek w Annopolu.
 
Z drewna powstały w proch się obrócą, „Kamena", 1971, nr 14 z 4 VII.
 
Z dziejów służby zdrowia w Tomaszowie Lubelskim, Zamość 1946, ss. 148+8.
 
Z dzielnicy żydowskiej w Lublinie, „Tygodnik Ilustrowany", R. 64,1923, nr 45, s. 719.
 
Z dzieła „Wieś i miasteczko", „Tygodnik Ilustrowany", 1916, nr 29, s. 344, 345. Fotografie: Okolice Bochotnicy — wieś, Garbów — kościół, Kazimierz Dolny — dworek.
 
Z Lublina, „Wędrowiec", R. 23, 1884, nr 52, s. 616.
 
Zabawa Mściwoj, Poszukiwania. IV — Chata, „Wisła", t.. 14, 1900, z. 6, s. 771—773. Urzędów.
 
Zabytki architektoniczne Lublina i Lubelszczyzny (II), „Sztandar Ludu", 1951, nr 130 z 12 V.
 
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Województwo lubelskie 22, red. I. Kochanowska, Warszawa, 1995.
 
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, zeszyt 8: Województwo lubelskie, Warszawa 1973, ss. 100. Opracowali: woj. lubelskie — B. Wolff-Łozińska, J. Łoziński; m. Lublin — H. Gawarecki.
 
Zabytki architektury ludowej, „Ochrona Zabytków", R. 8, 1955, nr 2, s. 77—88, il. Czernięcin.
 
Zabytki jako siedziby muzeów w województwie lubelskim, „Studia i Materiały Lubelskie", t. 5, Lublin, 1971, s. 199—249, il. Wola Okrzejska.
 
Zabytki Lubelszczyzny, „Kalendarz Lubelski 1959", Lublin 1958, s. 219. Budownictwo drewniane Lubelszczyzny, Dworek W. Pola.
 
Zabytkowy dom w Izbicy, „Sztandar Ludu", 1974, nr 143 z 18 VI.
 
Zabytkowy dworek Wincentego Pola, „Wieczór" [Katowice], 1971, nr 301 z 23 XII.
 
Zabytkowy spichlerzyk drewniany w Krasnobrodzie, „Kurier Lubelski", 1969, nr 238 z 10 X.
 
Zabytkowy zajazd w Hrubieszowie w fatalnym stanic technicznym Sztandar Ludu". 1974. nr 85 z 10 IV.
 
Zachwatowicz Jan (red.), Architektura polska do połowy XIX wieku, Warszawa 1952, ss. 26 (tekst) + tablice, wyd. 2, Warszawa 1956. Turobin, Krasnobród, Żyrzyn.
 
Zagroda wydłużona typu bielsko-hajnowskiego, „Polska Sztuka Ludowa", R. 15, 1961, nr 3, s. 153—165, il. Dom z wnęką narożną i zagroda z okólnikiem na Podlasiu Lubelskim.
 
Zakład kąpielowy na Sławinku, „Tygodnik Ilustrowany", t. 9, 1880, nr 229, s. 320. Rysunek drewnianego budynku zakładu kąpielowego.
 
Zakładziny domów, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 380. Tomaszów Lub.
 
Zakładziny domów, „Wisła", t. 16, 1902, z. 3, s. 380. Żurawie, Turobin.
 
Zakrzewska-Dubasowa Mirosława, Parczew w XV— —XVIII wieku, Lublin 1962, ss. 93, nlb. 3, il., pl. Wzmianki o budownictwie drewnianym.
 
Zalążek muzeum twórczości ludowej, „Kurier Lubelski", 1970, nr 231 z 2—3 X. O skansenie lubelskim.
 
Zaleski Konrad (fot.), Hrubieszów i jego okolice, „Ziarno", 1905, nr 12, s. 210, 212.
 
Zalewski Ludwik, Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie, Lublin 1949, ss. 248, il. Szewnica, Orłów Mur., Krasnobród, Hrebenne, Tomaszów, Biała, Wereszczyn, Boby, Bychawa, Kolembrody, Targowisko, Chłaniów, Strzelce.
 
Zarębski Wiktor, Tomaszów Lubelski, „Biesiada Literacka", t. 27, 1889, nr 25—703, s. 389.
 
Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968. Klementowice, Tomaszów Lub.
 
Zarys etnograficzny województwa lubelskiego (W:) Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. I, Zagadnienia pod-stawowe, Lublin 1932, s. 327—368, il., red. I. Czuma.

F. M. S.; Kazimierz Dolny nad Wisłą, „Tygodnik Ilustrowany", t. il 1865, nr 281, s. 53.

 
Zarysy znad Bugu, „Tygodnik Ilustrowany", t. 5, 1870, nr 110, s. 65—66 i nr 111, s. 77. Opis wsi nadbużańskiej, rys. cerkiewki drewnianej.
 
Zaułek żydowski. Fragment miasteczka. Fara, „Tygodnik Ilustrowany", R. 64, 1923, nr 11, s. 169. Fotografie z Kazimierza n. Wisłą.
 
Zawadzki Józef, Ze zdrojowisk krajowych, „Kłosy",- t. 49, 1889, nr 1257, s. 68—69. Sławinek.
 
Zawieprzyce, „Kurier Lubelski", 1973, nr 216 z 13 IX.
 
Zawieprzyce, „Sztandar Ludu", 1973, nr 142 z 16—17 VI.
 
Zawieprzyce, „Zielony Sztandar", 1973, nr 52 z 1 VII.
 
Zawistowski S. (fot.), Kościół w Wisznicach, „Tygodnik Ilustrowany", 1905, nr 29, s. 541.

Zborowska-Cęka1ska Halina, Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów, Warszawa 1969. W. Gerson: Krajobraz z Żyrzyna; Z. Vogel: Rynek w Kocku.
 
Zdziarski Bolesław, Chata polska w Lubelskim, „Gazeta Lubelska", 1880, nr 281/282, s. 2—3. Bochotnica, Wąwolnica, Nałęczów.
 
Ze studiów nad detalami zabytkowych konstrukcji ciesielskich, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 7, 1962, z. 1, s. 3—25, il. Borowica, Piotrowin, Tomaszów Lub.
 
Zechenter Witold, Zapomniany poeta z Lubelszczyzny, „Kamena", 1973, nr 2 z 28 I. Grabowczyk.
 
Zieliński Władysław K, „Cienista" w Nowej Alexandrii (Puławach), „Kłosy", t. 34, 1882, nr 865, s. 51.
 
Ziemia Lubelska na turystycznej mapie Polski, „Kalendarz Lubelski 1973", Lublin 1973, s. 37—45, il. Hrebenne, Turobin.
 
Zięba Józef; Lubelszczyzna jakiej nie znamy, „Życie Literackie", 1971, nr 1 z 3 I.
 
Zin Wiktor, Grabski Władysław, Sprawozdanie z inwentaryzacji pomiarowej zabytków architektury i urbanistyki oraz z prac badawczych. Katedra Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 6, 1961, z. 4, s. 353— —366. Z województwa lubelskiego 10 miejscowości.
 
Zin Wiktor, Typy i formy w polskiej architekturze drewnianej, Kraków 1956, ss. 88, il. Uchanie, Goraj, Tomaszów Lub., Hrubieszów, Biłgoraj.
 
Znów przyjdą tej nocy?, „Sztandar Ludu", 1974, nr 40 z 16— 17 II. Wola Okrzejska.
 
Zubrzycki Sas Jan, Polskie budownictwo drewniane, Kraków 1916, ss. 160, il.
 
Zugaj Zbigniew (fot.), Wiatrak na Lubelszczyźnie, „Kurier Lubelski", 1971, nr 112 z 13 V.
 
Zwolak Antoni, Budownictwo wsi Niedzieliska na tle powiatu zamojskiego, praca magisterska na UMCS, ss. 52, il., maszynopis PTL, nr 880.
 
Żbikowski Piotr, Ziemia Łukowska w życiu i twórczości H. Sienkiewicza, (W:) Z przeszłości Ziemi Łukowskiej, Lublin 1959, s. 155— —159. Wola Okrzejska.
 
Żukiw B.: Nyszczennja cerkow na Chołmszczyni w 1938 r., Kraków 1940, ss. 27, il.
 
Życzyński Henryk, U kolebki Pana Tadeusza (Trzechsetlecie śmierci Szymona Szymonowica), „Region Lubelski", R. 2, 1929, nr 2, s. 81—82. Czernięcin.

 

Projekty "Pejzaż kulturowy miasteczek Lubelszczyzny" i "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.