Stowarzyszenie

Polsko-czeski pejzaż kulturowy - przewodnik internetowy

Czeska pasywność, nadgorliwość polskiego patriotyzmu - to tylko przykład powszechnie obecnych we wzajemnym myśleniu stereotypów, które niewątpliwe wzmacniają przekonanie o tym, jak bardzo jesteśmy różni. "Polsko-czeski pejzaż kulturowy" to projekt, który ma to zmienić, pokazując że jest zupełnie inaczej - że wiele nas łączy, a to co dzieli może być inspirujące dla drugiej strony. A słowem-kluczem będzie kultura, która wyznaczy trasę przewodnika. Zapraszamy więc wszystkich Czechów i Polaków do tej inspirującej i fascynującej wędrówki, która - mamy nadzieję - zachęci do odbycia także podroży realnej.

Bezpośrednim celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat Polski w Czechach i Czech w Polsce. Poprzez stworzenie ogólnodostępnego w obu krajach przewodnika internetowego chcielibyśmy pogłębić zainteresowanie każdej ze stron krajem sąsiada. Przewodnik opisywał będzie miejsca ważne - także te mniej popularne, a nawet i zapomniane - które niosą ze sobą treść kulturową i znaczenie istotne dla zrozumienia każdej z nacji. W przewodniku chcielibyśmy pokazać zarówno podobieństwa, które nas łączą, jaki i różnice, które mogą inspirować.

Poprzez projekt będziemy chcieli także zmniejszyć stereotypy i uprzedzenia obecne w obu narodach w myśleniu o sąsiedzie i stworzyć miejsce do dyskusji o wzajemnych relacjach. W tym celu przewidujemy m.in. otwarte dyskusje o tym, jak nas widzą Czesi i jak my widzimy Czechów. Efekty otwartych debat staną się częścią przewodnika.
 

Planowana zawartość przewodnika:

I ROZDZIAŁ: MIEJSCA

W rozdziale tym przez ukazanie miejsc ciekawych  - w bardzo szerokim rozumieniu – zaprezentowane zostanie to, co wspólne i to co różne dla obu narodów. Przewodnik oprowadzać będzie po miejscach ważnych - kładąc szczególny nacisk na te mniej popularne i zapomniane - ze względu na treść  i znaczenie historyczne oraz kulturowe, jakie one niosą, a tym samym ichpoznanie może przyczynić się do lepszego wzajemnego zrozumienia. Przewodnik nie będzie więc powielał tego, co można znaleźć w przewodniku turystycznym, lecz będzie dążył do poszerzenia perspektywy  i wiedzy o każdym kraju - poprzez odkrywanie miejsc słabo (lub w ogóle) nieobecnych w powszechnej świadomości. Ponadto chcielibyśmy przybliżyć miejsca wspólne (w znaczeniu kulturowym) lub podobne dla obu krajów: np. bogactwo tradycji żydowskiej, Śląsk z jego polsko-czeską historią, Sudety - w tym ich znaczenie we współpracy polskiej i czeskiej opozycji, tereny poprzemysłowe i możliwość wykorzystania ich do promocji turystycznej. Tym samym pokażemy coś, co w myśleniu obu narodów nie jest prawie w ogóle obecne - jak wiele jest między nami podobieństw i jak wiele nas łączy.

Specjalna część w tym rozdziale poświęcona zostanie miejscowościom i terenom przygranicznym, pokazującym specyfikę życia „na granicy” i tutejszych stosunków między sąsiadami. 

II ROZDZIAŁ: LUDZIE

Rozdział poświęcony zostanie m.in. miejscom, które nabrały swojego znaczenia, a wręcz stały się legendarne dzięki osobowościom z nimi związanymi, odniesieniom literackim czy filmowym (np. w Polsce - Krasnogruda, w Czechach - Kersko).

W przewodniku zostaną także przedstawione ciekawe i niezwykłe miejsca w Polsce i Czechach widziane oczyma polskich oraz czeskich twórców i dziennikarzy, którzy związani są w jakiś sposób z krajem sąsiada.  Do współtworzenia tego rozdziału publikacji chcielibyśmy zaprosić takie postaci jak np.: Jachim Topol, Vaclav Burian, Marcin Babko, Mariusz Szczygieł. 

W ten sposób krajobraz stanie się punktem wyjścia do głębszych rozważań na temat każdego kraju. 

III ROZDZIAŁ: TEMATY

Rozdział ten będzie poświęcony ciekawym i pozytywnym zjawiskom oraz procesom obserwowanym w Polsce lub Czechach, których prezentacja i przybliżenie może wpłynąć na bardziej pozytywne postrzeganie i lepsze zrozumienie sąsiada. W tym rozdziale przewidujemy zamieszczanie dłuższy form wypowiedzi – takich jak reportaże, eseje, które pozwolą na zaprezentowanie tematów w szerszym i głębszym kontekście. 

 

IV ROZDZIAŁ: WYDARZENIA

Ta część przewodnika będzie zawierała informacje na temat istotnych wydarzeń: o aktualnych imprezach kulturalnych czy wydarzeniach politycznych, które mają wpływ na stosunki polsko-czeskie. W rozdziale zawarte zostaną także informacje o rocznicach wydarzeń, które zostaną pokrótce opisane tak, aby mogły zostać lepiej zrozumiane przez drugą stronę. Wybierając wydarzenia będziemy chcieli przedstawiać zwłaszcza te, które nie są powszechnie znane lub są interpretowane w różny sposób. 

W rozdziale tym zawarte będą także informacje na temat ukazania się na polskim i czeskim rynku odpowiednio książek czeskich i polskich autorów bądź publikacji związanych z tematyką polsko-czeską. 
 
Strona projektu: plcz.panoramakultur.eu

Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zagrannicznych RP  w ramach programu Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013 r